GENEL İŞLEM KOŞULLARI

1. ÖNSÖZ

1.1. Sözleşme tarafları arasında, açıkça ve yazılı olarak bundan farklı anlaşmalar yapmadıkları sürece daima işbu Genel İşlem Koşulları geçerlidir.

1.2. Malların teslim edilmesi ile ilgili olan aşağıdaki hükümler mealen hizmetler için de geçerlidir.

1.3. Montaj çalışmaları konusunda, Avusturya Makine ve Çelik Sektörü Sanayi Şirketleri Birliği (FMS) tarafından belirlenen montaj şartları ek olarak geçerlidir.


2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ

2.1. Satıcı siparişi aldıktan sonra yazılı bir sipariş teyidi/iş emri teyidi gönderdiği anda taraflar arasındaki sözleşme otomatik olarak yürürlüğe girer. Alıcı, sipariş teyidini/iş emri teyidini derhal kontrol etmek zorundadır. Sipariş teyidinin/iş emri teyidinin içeriği müşterinin vermiş olduğu siparişten farklı ise ve müşteri bu durumu 3 gün içinde yazılı olarak şikayet etmezse, müşterinin sipariş teyidini/iş emri teyidini onayladığı kabul edilir.

2.2. Sözleşme üzerinde yapılacak değişiklik ve eklentilerin geçerlilik kazanabilmesi için satıcının bu konudaki yazılı onayı gerekir. Alıcıya ait kurumsal Satınalma Şartlarının satıcı için de bağlayıcı olması için, satıcının alıcının bu şartlarını yazılı olarak onaylamış olması zorunludur. Satıcının vermiş olabileceği şifahi vaatlerin kendisi için bağlayıcı olması için, bu vaatlerin sonradan yazılı olarak onaylanmış olması gerekir.

2.3. Sipariş teyidinin alıcının eline geçeceği ana kadar, satıcının kampanyaları/promosyonları/tekliflerinin (web mağazasından sipariş edilen ürünler dâhil) ve teslim tarihlerinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Satıcı, diğer alıcılara öncelik verme hakkını saklı tutar.


2.4. Sözleşmenin uygulanabilmesi için ithalat ve ihracat lisansları, döviz permileri ve benzeri izin ve ruhsatların gerekli olması durumunda, tedarikten sorumlu olan taraf gerekli lisans veya izinleri süresi içinde almak üzere kendisinden beklenebilecek her türlü çabaları sarf etmek zorundadır.

2.5. Alıcının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi (peşin ödeme usulünde, sipariş onayı alındıktan sonraki 5 mesai günü içinde ödeme yapılması şarttır) veya ödemenin kredi kartı şirketi, banka veya ödeme işlemlerini yapmakla görevli diğer şirketçe müşteri hesabındaki bakiyenin yeterli olmaması nedeniyle reddedilmesi durumunda satıcı, sözleşme yürürlüğe girmiş olsa dahi sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bununla birlikte satıcı, kredi sigortasının müşterinin borcunu karşılamayı reddetmesi hâlinde de yürürlüğe girmiş sözleşmeden caymakla yetkilidir.

2.6. Müşterinin sözleşmeden cayma isteğinin haksız olması veya satıcının 6.7 ve 8.1.d maddelerinde tanımlanan hâllerde (alıcının malın teslim alınmasında temerrüde düşmesi veya ödemeyi geciktirmesi) sözleşmeden cayması durumunda satıcı, fazlaya ilişkin her türlü tazminat haklarına bakılmaksızın, satış bedelinin %10’u (yüzde onu) oranında iptal ücreti tahakkuk ettirmekle yetkilidir.


3. BİLGİLER, PLANLAR VE YAZILI DOKÜMANLAR

3.1. Katalog, web sitesi, web mağazası, sirküler, ilan, prospektüs, şekil, fiyat listeleri ve başka dokümanlarda yer alan boyut, ağırlık, hacim, teslimat, fiyat ve benzeri konulardaki bilgiler sadece eğer iş emri teyidinde bu bilgilere açıkça yer verilmişse bağlayıcıdır. Hizmet konusunda verilen bilgiler, kullanıma ve malzemeye göre değişebilir ve mevcut deneyimlere dayalıdır. Bu bilgiler, müşteriye herhangi bir vaatlerde bulunulduğu anlamına gelmez. Satıcının sunduğu ürünlerle birlikte kullanılabilecek taşıyıcılara ilişkin ağırlık (örneğin kepçe ağırlığı) tavsiyeleri, satıcıya hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Bu konuda sadece taşıyıcıların üreticileri tarafından verilen bilgiler bağlayıcıdır. Alıcı, bu konu ile ilgili olarak taşıyıcının üreticisi (örneğin kepçe üreticisi) tarafından verilen tüm gerekli bilgi ve tavsiyeleri alarak bunlara uymak zorundadır. Satıcı, ataşmanın taşıyıcı ile birlikte amacına aykırı (örneğin azami ağırlığın aşılması) veya yanlış kullanılmasından doğabilecek hasar ve zararlardan sorumlu tutulamayacağı gibi, satılan ürünün belirli bir taşıyıcı ile birlikte kullanılabilirliği konusunda da herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.2. Kroki, plan ve diğer teknik dokümanlar aynı katalog, örnek, prospektüs, şekil, grafik, video klipi, takma ve montaj kılavuzu, işletme kılavuzu ve resimlerde de olduğu gibi, internette (örneğin satıcının web sitesinde) sunuluyor olmaları durumunda dahi daima satıcının fikrî mülkiyetinde kalır. Bu şekillere sahip dokümanların herhangi bir şekilde değerlendirilmesi, yayımı, çoğaltılması, ilan edilmesi ve gösterimi, sahibince buna açıkça izin verilmedikçe kesinlikle yasaktır.

3.3. Teslim edilecek mal üzerinde konstrüksiyon ve malzeme değişiklikleri yapmak isteyebilecek olan satıcı, teslim edilecek malın olağan kullanımı veya sözleşmede şart koşulan kullanımının bundan önemli derecede ve olumsuz yönde etkilenmemesi şartıyla bu tür değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.


4. AMBALAJ

Taraflar arasında bundan farklı bir anlaşma bulunmadığından tüm fiyatlar ambalaj hariç fiyatlardır. Malların belirlenmiş olan varma yerine taşınırken normal taşıma koşulları altında herhangi nakliye hasarlarına uğramamasını sağlamak amacıyla standart ticari usullere uygun olarak ambalajlanması durumunda bunun masraflarını alıcı karşılar. Ambalajın satıcı tarafından geri alınması sadece tarafların karşılıklı mutabakatı ile mümkündür.


5. HASARIN İNTİKALİ

5.1. Hasarın ne zaman alıcıya geçeceği, hâllere göre farklı olmak üzere şöyle belirlenmiştir: a) Fabrikadan teslim usulüne göre yapılan satışlarda hasarın satıcıdan alıcıya geçişi, malın alıcının hizmetine sunulduğu anda gerçekleşir. Satıcı, alıcıya, maldan faydalanmaya başlayabileceği anı bildirmek zorundadır. Bu bildirimin, alıcının bunun için normalde gerekecek tedbirleri alabilmesini sağlayacak kadar erken yapılması zorunludur. b) “Kamyon, mavna, vagon” (kararlaştırılmış gönderim yeri) usulüne göre yapılan satışlarda veya “İlk taşıyıcı şirkete kadar serbest kargo” satışlarda hasarın satıcıdan alıcıya geçişi, malın yüklü olduğu taşıma aracının ilk taşıyıcı şirket tarafından alındığı anda gerçekleşir. c) “fob” veya “cif” veya “c&f” satışlarda ise hasarın satıcıdan alıcıya geçişi, malın kararlaştırılmış yükleme limanında gemiden fiziki olarak indirilmiş olduğu anda gerçekleşir.

5.2. Taraflar arasında bundan farklı bir anlaşma bulunmadıkça malın fabrikadan teslim usulüne göre satıldığı kabul edilir.

5.3. Satıcının sigorta yaptırmakla yükümlü kılınması için taraflar arasında bu konuda yazılı bir anlaşma yapılması zorunludur.

5.4. Tüm diğer hususlarda, taraflar arasındaki sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan INCOTERMS hükümleri uygulanır.


6. TESLİMAT SÜRESİ

6.1. Taraflar arasında bundan farklı bir anlaşma bulunmadığından, teslimat süresinin başlama tarihi, burada sayılan tarihlerden en geç olanına eşittir: a) Sipariş teyidinin/iş emri teyidinin tarihi; b) Alıcının tabi olduğu tüm teknik, ticari ve mali şartların yerine getirildiği tarih; c) Malın teslim edilmesinden önce ödenecek kaparo veya peşinatın satıcının eline geçtiği ve/veya açılması gereken akreditifin açtırıldığı tarih.

6.2. Satıcı, kısmi teslimat ya da ön teslimat yapmak ve bu teslimatları ayrı olarak faturalamakla yetkilidir.


6.3. Teslimatın 11. maddeye göre sorumluluğu ortadan kaldıracak hâllerden sayılan, satıcı tarafında meydana gelen bir durumdan dolayı gecikmesi hâlinde teslimat süresi makul bir ölçüde uzatılır.

6.4. Satıcının kusuru ile teslimatta gecikme olması durumunda alıcı, satıcıdan yükümlülüğünü ifa etmesini talep edebilir veya satıcıya tanıyacağı makul telafi süresi geçtiği halde yine ifa edilmediği takdirde sözleşmeden caydığına dair bildirimde bulunabilir. Müşteri arzusuna göre yapılan ısmarlama üretimlerde, bu ek sürenin belirlenmesinde, satıcının takmış olduğu parçaları icabında artık başka bir şekilde kullanamayabileceği dikkate alınır.

6.5. Satıcı 6.4 maddesinde öngörülen ek süreye kendi kusuru ile uymadığı takdirde alıcı, henüz teslim edilmediğinden uygun şekilde kullanılamayan tüm mallar açısından sözleşme ile olan ilişkisini satıcıya yazılı bir bildirimde bulunarak kesebilir. Bu durumda alıcı, teslim edilmeyen veya kullanılamayan mallar için yapmış olduğu ödemelerin kendisine tazmin edilmesi ve eğer teslimattaki gecikme satıcının ağır bir kusurundan kaynaklandıysa, sözleşmenin bozulmasına kadar sözleşmenin uygulanması amacıyla yapılması gereken haklı giderlerin de kendisine tazmin edilmesi hakkına sahiptir. Alıcının yoksun kalmış olabileceği kârların tazmini konusunda ise satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, kendisine teslim edilmiş olup kullanılamayan malları satıcıya iade etmek zorundadır.

6.6 maddede yer alan haklarının ötesinde alıcı, satıcıdan kaynaklanan gecikmelerden dolayı ondan hiçbir hak talebinde bulunamaz.

6.7 Alıcının sözleşmeye uygun olarak teslime hazır bulundurulan malı sözleşmede kararlaştırılan yer veya tarihte kabul etmez ve yaşanan gecikme satıcının herhangi bir eyleminden veya ihmalinden kaynaklanmıyor ise satıcı, alıcıdan yükümlülüğünü ifa etmesini talep edebilir veya alıcıya, malı kabul etmesi için tanıyacağı süre geçtiği halde malı yine kabul etmediği takdirde sözleşmeden caydığına dair bildirimde bulunabilir. Alıcının malın teslim alınmasında temerrüde düşmesi nedeniyle satıcı sözleşmeden caydığında 2.6 maddesi mealen uygulanır. Malın eleme ile çıkarılması durumunda satıcı bu malı, masrafı ve riski alıcıya ait olmak üzere depolayabilir. Bunun ötesinde satıcı, kendisine yapılmış ödemelere dâhil olmayan, sözleşmenin uygulanması amacıyla sarf etmek zorunda kaldığı tüm haklı giderlerin kendisine tazmin edilmesini talep edebilir.


7. FİYAT

Taraflar arasında bundan farklı bir anlaşma bulunmadıkça tüm fiyatlar, ambalaj ve yükleme hariç olmak şartıyla, satıcıya ait fabrikadan teslim usulü satış fiyatlarıdır. Alıcının belirlediği adrese getirmeli olarak kararlaştırılmış teslimatlarda, yükü indirme ücreti ve malı kullanılacağı yere taşıma ücreti fiyata dâhil değildir. Mal alıcının istediği adrese getirilirken meydana gelen, satıcının sebebiyet vermediği umulmayan masraflar (örneğin ara depolama, mükerrer gelişler) müşteriye aittir.


8. ÖDEME

8.1. Ödemelerin taraflar arasında kararlaştırılan ödeme şartlarına uygun olarak yapılması zorunludur. Alıcının, garanti haklarından veya satıcı tarafından kabul edilmeyen herhangi diğer karşı haklardan dolayı ödemeleri yapmama/durdurma veya takas etme hakkı yoktur. Alıcının taraflarca kararlaştırılan bir ödemede veya herhangi bir başka edimin yerine getirilmesinde temerrüde düşmesi hâlinde satıcı, a) alıcıdan sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir ve borçların ödenmesine veya diğer edaların ifasının alıcı tarafından telafi edilmesine kadar kendi yükümlülüklerine geçici olarak ara verebilir; b) henüz ödenmemiş satış bedelinin tümünü birden tahakkuk ettirebilir; c) makul bir ek süre tanıyabilir; d) ek süre geçtikten sonra sözleşmeden caydığına dair bildirimde bulunabilir. 11. maddeye göre sorumluluğu ortadan kaldıracak hâllerden sayılan, alıcı tarafında meydana gelen bir durumun söz konusu olmaması şartıyla satıcı, alacağının tahakkuk ettiği tarih itibariyle birikmek üzere 3 aylık EURIBOR oranının 6 puan üzerindeki orandan hesaplanacak gecikme faizini talep etmekle yetkilidir. Tazminat isteme hakkına dayalı olarak bundan daha yüksek gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır. Satıcının sözleşmenin uygulanması amacıyla yapmış olduğu, ancak zarar verici olay nedeniyle boşa giden tüm masrafların kendisine tazmin edilmesi zorunludur. Kararlaştırılan bedelin (olası faizleri veya taşıma ücretleri ile birlikte) tamamen ödendiği tarihe kadar, satış konusu üzerinde satıcı lehine mülkiyeti muhafaza kaydı bulunur.

8.2. Tüm kredi kartı sahipleri, kredi kartını düzenleyen şirket tarafından yapılan geçerlilik kontrolleri ve izin işlemlerine tabidir. Firmamız, kredi kartı sahibinin bu kontroller için gerekli olan kişisel verilerini üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Kredi kartını düzenleyen şirketin ödeme işlemlerini yapmayı reddetmesi durumunda, teslimatı yerine getirmek yönündeki yükümlülüğümüze, gerekli ödemenin müşteri tarafından herhangi bir başka şekilde yapıldığı tarihe kadar ara verilir.

8.3. Satıcı, web mağazası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinde, son teknolojik gelişmelere uygun şifreli veri aktarma yöntemleri uygulamaktadır. Ancak satıcı, ödemelerde önem taşıyan verilerin üçüncü şahıslarca kötüye kullanılması durumunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.


9. Müşteri Hesabı ve Veriler

9.1 Müşteri Hesabı Hizmetini veya web mağazasını kullanan müşteri, hesabının ve kullanıcı şifresinin gizliliğini güvence altına almak ve kullandığı bilgisayarı yetkisiz kişilerin erişiminden korumaktan kendisi sorumludur. Müşteri, müşteri hesabı veya kullanıcı şifresi üzerinden yapılacak her türlü işlemlerden bizzat sorumlu olacağını kabul eder. Kullanıcı şifresinin gizli kalması ve güvenli olarak saklanması için gereken her türlü önlemleri almak zorunda olan müşteri, üçüncü şahısların şifreyi öğrenmiş veya şifrenin yetkisiz olarak kullanılmış olabileceği şüphesi oluştuğunda veya böyle bir durumun ihtimal dâhilinde olduğu anlaşıldığında Hartl Engineering & Marketing GmbH şirketini derhal haberdar etmek zorundadır.

9.2. Müşteri, satıcıya verilecek bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak zorunda olup satıcıya verdiği bilgilerde meydana gelen her türlü değişiklikleri satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, satıcıya vermiş olduğu bilgilerin birçoğunu ve bunun yanında hesap ayarlarını da web sitesinin “Hesabım” bölümünde gözden geçirerek güncelleyebilir.

9.3. Müşteri, Müşteri Hesabı Hizmeti veya web mağazası hizmeti ile ilgili olarak şu yasaklara tabidir: a) Müşteri Hesabı Hizmetini ve web mağazası hizmetini, bu hizmetleri ya da hizmetlere olan erişimi kesmeye, zarara uğratmaya veya herhangi bir başka şekilde olumsuz etkilemeye elverişli bir şekilde kullanması yasaktır. b) Hizmetleri dolandırıcılık amacıyla veya herhangi bir suç ya da yasadışı eylemle bağlantılı olarak kullanması yasaktır. c) Hizmetleri, başka insanları rahatsız etmek, zorluklara maruz bırakmak veya korku yaratmak amacıyla kullanması yasaktır.

9.4. Uygulanması gereken kanunlara veya işbu kullanım şartlarına veya yerine getirilmesi zorunlu başka sözleşme şartlarına ya da yönergelere/direktiflere aykırı hareket etmeniz durumunda, web sitemizde yer alan hizmetleri tarafınızca kullanılmaktan koruma, üye hesaplarını kapatma veya mevcut içerikleri yok etme ve değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

9.5. Satıcının müşteriden aldığı bilgilerin amacı, web mağazası ve müşteri hesabı üzerinden yapılan sipariş işlemlerine bireysellik kazandırmaya ve bu işlemleri sürekli iyileştirmeye yardımcı olmaktır. Satıcı bu bilgileri, siparişlerin işleme alınması ve yerine getirilmesi, malların teslim edilmesi, müşterilerimize istedikleri hizmet ve bilgilerin verilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılması için kullanmaktadır (fatura karşılığı alımlarda bu bilgiler gerekli kontroller için de kullanılır). Bu bilgilerin satıcı tarafından kullanılmasının bir diğer amacı ise, müşteri ile siparişler, ürünler, hizmetler ve pazarlama kampanyaları konusunda görüşmek, veri kayıtlarını güncellemek, satıcıdaki müşteri hesabını işletmek ve gerekli teknik bakımını yapmak, içerikler eklemek ve müşteriye ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetler önermektir. Satıcı bu veri ve bilgileri ayrıca kendi promosyon/kampanya/tekliflerini ve kullandığı platformu iyileştirmek, en başta dolandırıcılık olmak üzere her türlü kötüye kullanımlardan korumak ve kötüye kullanım eylemlerini ortaya çıkarmak için de kullanmaktadır. Satıcının bu verileri kullanıyor olmasının bir diğer amacı, satıcı adına hareket eden üçüncü şahıslara teknik, lojistik ve başka alanlardaki hizmetleri yerine getirmelerine olanak sağlamaktır. Bunun ötesinde satıcı, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için bu bilgileri bayilere ve/veya sözleşmeli satış personeline aktarmakla da yetkilidir.

9.6. Satıcı, müşterilerine ait verileri yetkisiz erişimden korumakla yükümlüdür. Ancak satıcı, verilerin üçüncü şahıslarca yetkisiz olarak çalınması veya elde edilerek kötüye kullanılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.


10. YARDIM GEREÇLERİ

Malın teslimi ve işletmeye alınmasında veya öngörülen ya da zorunlu olan munzam çalışmalarda gerekecek yardım gereçleri alıcı tarafından ücretsiz olarak hazır bulundurulacaktır.


11. GARANTİ VE SORUMLULUK

Sadece fabrika üretiminden çıkmış yepyeni malları kapsayan garanti; ödeme şartlarının yerine getirilmiş olması, kullanılan yedek parçaların/aşınmaya tabi parçaların sadece Hartl şirketine ait orijinal ürünlerden olması ve kullanım ve bakım kılavuzunda yer alan bakım hükümlerine eğitimli şahıslar ya da yetkili bayiler tarafından uyulmuş olması şartıyla verilmektedir. Garanti süresi, malın işletmeye alındığı tarihten itibaren başlayıp 12 aydır. İşletmeye alma işleminin geçerli bir İşletmeye Alma Protokolü ile kanıtlanamadığı hâllerde, fatura tarihi işletmeye alma tarihi olarak kabul edilir. Ayıbın giderilmesi üzerine garanti süresinin uzatılması uygulanmaz. Alıcı, teslim edilen malı eline geçtiğinden hemen sonra kontrol etmekle yükümlüdür. Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanununun (UGB) 377. maddesi gereğince, teslim edilen her malın müşterinin eline geçer geçmez üzerinde açık ayıpların olup olmadığı yönünde kontrol edilmesi zorunludur. Usule uygun kontrole rağmen daha sonra ortaya çıkan ayıpların ise, ortaya çıktıktan hemen sona, sipariş bilgileri, fatura numarası ve şikayet konusu mal üzerindeki ayıbın türü, kapsamı ve mahiyeti konusundaki bilgilerin de yer aldığı ayrıntılı bir ihbar yazısı ile bildirilmesi gerekmektedir. Alıcının bu şekle uygun olması gereken ihbar yazısını süresi içinde göndermediği takdirde malın alıcı tarafından kabul edildiği varsayılır. İhbar yazısının süresi içinde ulaşıp ulaşmadığı konusunda ise, ihbar yazısının malı teslim edene intikal ettiği tarih esas alınır. Teslim edilmiş mal üzerindeki ayıbın alıcının eline geçtikten hemen sonra ve/veya ayıpların görüldükten sonra derhal ve süresi içinde ihbar edilmemesi, malı teslim eden tarafından yetkilendirilmemiş kişilerin teslim edilmiş mal üzerinde herhangi bir değişiklik yapması veya malın herhangi bir başka suretle usulüne aykırı olarak ele alarak kullanılmış olması durumunda alıcı her türlü garanti ya da tazminat hakkını yitirir. Makinenin herhangi bir kısmının Hartl şirketine ait orijinal ürünlerden olmayan yedek parçalarla/aşınmaya tabi parçalarla değiştirilmesi ve bu parçaların kullanımı satıcı tarafından açıkça tavsiye edilmemiş veya kullanımına satıcı tarafından açıkça izin verilmemiş olması durumunda da garanti hakkı ortadan kalkar. Verilen garanti sadece, bu süre içinde işçilik veya malzeme hataları nedeniyle kullanılmaz hale geldiği mevcut kanıtlarla belli olan hatalı parçaların satıcının tercihine göre ya ücretsiz olarak değiştirilmesini ya da makul süre içinde onarılmasını kapsamaktadır. Parçaların sökülerek takılmasında meydana gelen işçilik masrafları alıcıya aittir. Parçaların geri gönderilmesi hâlinde bunun riski ve masrafları alıcıya aittir. Alıcının ayıpları bizzat gidermesinden doğacak masraflar için satıcının yazılı onayı gereklidir.

Garanti yükümlülüğü, yalnızca normal kullanım kapsamında meydana gelen ayıplar için geçerli olup, alıcı veya alıcının görevlendirdiği şahıslar tarafından usule aykırı kullanılma sonucu meydana gelen ayıpları kapsamaz. Aşınmalar, darbe sonucu meydana gelmiş fiziki hasarlar ve bunlardan doğabilecek dolaylı ve arızi zararlar için herhangi bir garanti verilmez. Satıcının yan sanayicilerden temin ettiği parçalar içinse satıcı sadece kendisine verilmiş olan garanti hakları kapsamında sorumlu tutulabilir.

Satıcı, yasal hükümlerin kapsamını aşmamak şartıyla, kasıtla ya da ağır taksirle hareket etmiş olduğunun kanıtlandığı hâllerde sorumlu tutulabilir. Satıcının hafif taksir durumunda sorumlu tutulması veya kendisinden dolaylı ve arızi zararları, elde edilememiş para tasarruflarını, yoksun kalınmış kârları ve üçüncü şahısların alıcıya karşı olan haklarına ilişkin zararları tazmin etmesinin istenmesi kesinlikle imkânsızdır. Ayrıca, kişilerin yaralanması ve sözleşme konusu olmayan mallar üzerinde hasar meydana gelmesi durumunda da satıcı sorumlu tutulamaz.

Sorumluluğu her halükarda ortadan kaldıracak olan hâller şunlardır: işçilerle işveren arası iş hukuku çatışmaları, yangın, mallara yetkili makamlarca el konulması/tedbir konulması, ambargo, döviz transferi yasağı, ayaklanma, taşıma araçlarının bulunmaması, enerji tüketiminin kısıtlanması.


12. YARGI YERİ VE UYGULANACAK MİLLİ HUKUK

Sözleşmeden dolaylı ya da dolaysız olarak doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda esas itibariyle yetkili olan mahkeme, satıcı şirketin bulunduğu yerden sorumlu olan Avusturyalı mahkemedir. Satıcıya ait Genel İşlem Koşullarının yanında sadece Avusturya hukuku uygulanır. Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ise kesinlikle uygulanmayacaktır. Malın teslimi ve yapılacak ödeme ile ilgili ifa yeri, malın gerçek teslimi başka bir yerde gerçekleşecek olsa dahi satıcı şirketin bulunduğu yerdir.

Bu Genel İşlem Koşulları çeşitli dillerde hazırlanmıştır. Almanca ile Türkçe metin arasında meydana gelebilecek yorum tartışmalarında sadece Almancası esas alınır.

Hartl Engineering & Marketing GmbH
Son güncelleme: 21.03.2013