OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. PREAMBUŁA

1.1. O ile strony umowy nie podjęły w sposób wyraźny i na piśmie innych ustaleń, obowiązują niniejsze ogólne warunki handlowe.

1.2. Poniższe postanowienia w zakresie dostawy towarów obowiązują również odpowiednio dla usług.

1.3. W przypadku prac montażowych uzupełniająco obowiązują również warunki montażu określone przez austriackie Zrzeszenie Branżowe Przemysłu Maszynowego i Budownictwa Stalowego (FMS).


2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Sprzedający po otrzymaniu zamówienia odesłał na piśmie potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub zlecenia. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego sprawdzenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zlecenia. W przypadku, gdy treść potwierdzenia zamówienia lub zlecenia odbiega od treści zmówienia, a klient w ciągu 3 dni pisemnie nie zareklamował tego faktu, to traktuje się, że Kupujący przyjął potwierdzenie.

2.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają potwierdzenia przez Sprzedającego na piśmie. Warunki zakupu Kupującego są dla Sprzedającego tylko wtedy wiążące, gdy Sprzedający zatwierdził je osobno na piśmie. Ustne obietnice Sprzedającego są tylko wtedy wiążące, gdy zostaną one następnie potwierdzone w formie pisemnej.

2.3. Oferty (w tym na artykuły zamawiane w sklepie internetowym) i terminy dostaw Sprzedającego do momentu, gdy Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie mają mocy wiążącej ani zobowiązującej. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej sprzedaży.

2.4. W sytuacji, gdy dla wykonania umowy wymagane są licencje importowe lub eksportowe, zezwolenia dewizowe lub inne zezwolenia, to strona, która odpowiedzialna jest za ich pozyskanie musi podjąć wszelkie odpowiednie starania, aby we właściwym czasie otrzymać wymagane licencje lub zezwolenia.

2.5. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartych już umów w sytuacji, gdy Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych (w przypadku zapłaty z góry płatność w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia) lub gdy realizacja płatności przez instytucje kredytowe, banki lub inne instytucje realizujące płatności została odrzucona z braku pokrycia środków. Sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od zawartych umów, gdy pokrycie w środkach klienta nie wystarcza na uzyskanie ubezpieczenia kredytu.

2.6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Kupującego lub gdy Sprzedający odstąpi od umowy na mocy punktu 6.7. lub 8.1.d (zwłoka ze strony Kupującego w odbiorze towaru lub w płatności), Sprzedający ma prawo bez względu na wszystkie inne przysługujące mu roszczenia odszkodowawcze do wymagania 10 % (dziesięciu procent) od ceny zakupu jako opłaty storno.


3. DANE, PLANY I DOKUMENTY

3.1. Dane zawarte w katalogach, sklepie internetowym, na stronie internetowej, w okólnikach, ogłoszeniach, prospektach, cennikach, na rysunkach, itp. dotyczące masy, wagi, pojemności, dostawy, ceny itp. są tylko wtedy miarodajne, gdy w potwierdzeniu zlecenia znajduje się wyraźne odwołanie do nich. Poszczególne dane dotyczące wydajności uzależnione są od obsługi i materiału i opierają się o wartości wynikające z doświadczenia. Danych tych nie można traktować jako pewników. Z danych dotyczących zaleceń wagowych urządzeń nośnych (np. waga koparki) dla produktów oferowanych przez Sprzedającego nie mogą być wyprowadzane żadne skutki prawne dla Sprzedającego. Miarodajne są jedynie dane podane przez producentów urządzeń nośnych. W tym zakresie Kupujący zobowiązuje się do pozyskania wszystkich koniecznych informacji i zaleceń od producenta urządzeń nośnych (np. producenta koparki) i ich odpowiedniego przestrzegania. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać na wskutek niezgodnego z przepisami (np. przekroczenie wagi) lub niewłaściwego użytkowania dołączanego oprzyrządowania z urządzeniem nośnym, ani też nie ponosi odpowiedzialności za to, że sprzedany produkt może być używany z konkretnym urządzeniem nośnym.

3.2. Szkice, plany i inne dokumenty techniczne pozostają, podobnie jak katalogi, wzory, prospekty, rysunki, opisy, video, instrukcje dotyczące wbudowania i montażu, instrukcje obsługi, zdjęcia itp., niezmiennie własnością intelektualną Sprzedającego, nawet wtedy, gdy są dostępne w mediach internetowych (np. na stronie internetowej firmy). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie lub demonstrowanie może odbywać się tylko za wyraźną zgodą właściciela.

3.3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych i zmian materiału, o ile normalne lub przewidziane w umowie wykorzystanie przedmiotu dostawy nie zostanie znacząco lub niekorzystnie zakłócone.


4. OPAKOWANIE

W przypadku braku innych ustaleń ceny rozumiane są bez opakowania. Jeśli towar zostanie opakowany według zwyczajów przyjętych w handlu, tak żeby w drodze na miejsce przeznaczenia w normalnych warunkach transportowych uniknął szkód transportowych, to koszty opakowania ponosi Kupujący, a decyzja o tym może być tylko odwołana za porozumieniem. 


5. PRZEJŚCIE RYZYKA

5.1. Moment przejścia ryzyka określony jest w poniższych przypadkach: a) dla sprzedaży „od zakładu“ ryzyko przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie, gdy towar zostanie udostępniony Kupującemu. Sprzedający musi poinformować Kupującego o momencie, od którego Kupujący może rozporządzać towarem. Informacja ta musi zostać przekazana odpowiednio wcześnie, tak by Kupujący mógł podjąć stosowne działania; b) przy sprzedaży „samochód ciężarowy, barka holowana, wagon“ (uzgodnione miejsce nadania), „granica“ lub „miejsce przeznaczenia“ lub przy sprzedaży „franco przewoźnik do“ ryzyko przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie, w którym załadowany towarem środek transportu zostaje przejęty przez pierwszego przewoźnika; c) przy sprzedaży „fob“ (na statek) lub „cif“ (koszt, ubezpieczenie i przewóz) lub „c&f“ (koszt i przewóz) ryzyko przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego wtedy, gdy towar faktycznie przekroczył burtę statku w oznaczonym porcie nadania.

5.2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, to traktuje się, że towar sprzedany jest „od zakładu”.

5.3. Sprzedający zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia tylko wtedy gdy i o ile zostało to uzgodnione na piśmie.

5.4. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdują warunki dostawy INCOTERMS w wersji obowiązującej na dzień podpisania umowy. 


6. TERMIN DOSTAWY

6.1. Jeśli nie zostaną podjęte inne ustalenia to termin dostawy liczony jest od najpóźniejszego z poniższych momentów: a) dzień potwierdzenia zamówienia lub zlecenia; b) dzień, w którym Kupujący spełnił wszystkie wymagania techniczne, handlowe i finansowe; c) dzień, w którym Sprzedający otrzymał przedpłatę lub zaliczkę, które należało wpłacić przed dostawą towaru i / lub otwarta została akredytywa.

6.2. Sprzedający ma prawo do dostaw częściowych i przedterminowych i do ich osobnego rozliczenia.

6.3. W przypadku, gdy dostawa opóźnia się ze względu na okoliczności, które wystąpiły po stronie Sprzedającego, a stanowią one okoliczności usprawiedliwiające w rozumieniu art.11 ostatniego ustępu, wtedy termin dostawy zostaje stosownie wydłużony.

6.4. W przypadku, gdy Sprzedający ponosi winę za zwłokę w dostawie, Kupujący może albo żądać wykonania dostawy, albo po wyznaczeniu stosownego terminu do jej późniejszego wykonania wycofać się z umowy. W przypadku zleceń wykonywanych pod klienta należy przy przedłużaniu terminu wziąć pod uwagę, że Sprzedający nie będzie mógł w inny sposób wykorzystać tych części, które zostały już wykonane.

6.5. Jeśli przewidziany w art. 6.4. przedłużony termin nie zostanie zachowany z winy Sprzedającego, wtedy Kupujący może na piśmie zrzec się umowy w zakresie wszystkich niedostarczonych towarów, które nie będą mogły być wykorzystane w stosowny sposób. Kupujący ma w tym wypadku prawo do zwrotu uiszczonych płatności za towary niedostarczone lub towary nienadające się do użycia i, o ile zwłoka w dostawie spowodowana była rażącym zawinieniem Sprzedającego, do rekompensaty uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione do momentu rozwiązania umowy i w czasie jej realizacji. Sprzedający nie ponosi jednakże odpowiedzialności za ewentualne utracone zyski Kupującego. Kupujący zwróci Sprzedającemu towary, które zostały już dostarczone i które nie nadają się do użycia.

6.6. Kupujący nie może składać wobec Sprzedającego żadnych innych roszczeń z tytułu spowodowanej przez niego zwłoki niż te, o których mowa w art. 6.

6.7. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towarów przygotowanych zgodnie z umową w miejscu lub czasie ustalonym w umowie, a zwłoka nie jest zawiniona działaniem lub jego brakiem ze strony Sprzedającego, wtedy Sprzedający może żądać wykonania umowy lub po ustaleniu terminu przyjęcia towarów odstąpić od umowy. Jeśli Sprzedający wycofa się z umowy ze względu na zwłokę w przyjęciu towarów przez Kupującego, zastosowanie znajduje odpowiednio punkt 2.6. Jeśli towar zostały wydzielony od innych towarów, wtedy Sprzedający może go magazynować na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedający ma ponadto prawo żądać zwrotu wszystkich uzasadnionych kosztów, które musiał ponieść w związku z realizacją umowy, a które nie były zawarte w otrzymanych płatnościach.


7. CENA

O ile nie było innych wyraźnych ustaleń, ceny obowiązują od zakładu, bez opakowania i załadunku. Jeśli dostawa została uzgodniona z doręczeniem, cena nie zawiera rozładunku i wniesienia. Nieprzewidziane koszty, które wystąpiły przy doręczeniu, a które nie zostały spowodowane przez Sprzedającego (np. składowanie przejściowe, kilkukrotny dojazd) ponosi Kupujący.


8. PŁATNOŚĆ

8.1. Płatności będą dokonywane zgodnie z ustalonymi warunkami płatności. Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymywania lub potrącania płatności z powodu roszczeń z tytułu gwarancji lub innych roszczeń wzajemnych, których Sprzedający nie uznał. Jeśli Kupujący będzie zalegał z ustaloną płatnością lub innym świadczeniem, wtedy Sprzedający może albo a) nalegać na wykonanie umowy i przesunąć wykonanie swoich zobowiązań do momentu uzyskania zaległych płatności lub innych świadczeń; b) wymagać zapłaty całej jeszcze niezapłaconej ceny zakupy; c) określić stosowne przedłużenie terminu; d) ogłosić odstąpienie od umowy po wyznaczeniu przedłużenia terminu. O ile ze strony Kupującego nie wystąpiły okoliczności usprawiedliwiające w rozumieniu art. 11, to Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczania odsetek za zwłokę od dnia wymagalności wierzytelności w wysokości 6% powyżej obowiązującego 3–miesięcznego wskaźnika EURIBOR. Zastrzega się możliwość dochodzenia wyższych odsetek za zwłokę z tytułu odszkodowania. Zwrotowi podlegają wszystkie koszty, jakie Sprzedający niepotrzebnie w związku z tym poniósł w celu realizacji niniejszej umowy. Sprzedający zastrzega sobie zachowanie prawa własności do przedmiotu kupna do momentu całkowitego uiszczenia płatności (w tym należnych odsetek lub kosztów transportu).

8.2. Wszyscy posiadacze kart kredytowych podlegają kontrolom związanym z ważnością i zezwoleniami przeprowadzanym przez podmiot wydający karty. Przysługuje nam prawo wymiany danych osobowych posiadacza karty kredytowej, które są konieczne dla tych kontroli, z podmiotami trzecimi. W przypadku, gdy podmiot wystawiający kartę kredytową odmówi zezwolenia płatności, do wykonania dostawy jesteśmy zobowiązani dopiero wtedy, gdy Klient w inny sposób dokona płatności.

8.3. Dla realizacji płatności w sklepie internetowym Sprzedający stosuje szyfrowane ścieżki przesyłu danych odpowiadające aktualnym rozwiązaniom technicznym. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych potrzebnych do wykonania płatności przez osoby trzecie. 


9. Konto klienta i dane

9.1. W momencie korzystania z usługi konta klienta lub sklepu internetowego Klient jest odpowiedzialny za poufne traktowanie konta i hasła jak również ograniczenie dostępu do komputera przez inne osoby. Tym samym Klient wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności za wszystkie czynności podejmowane na koncie lub za pomocą hasła. Klient dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że hasło jest utrzymywane w tajemnicy i przechowywane bezpiecznie, a jeśli zajdzie podejrzenie, że osoba trzecia uzyskała wiedzę o haśle lub że hasło jest wykorzystywane w sposób nieautoryzowany lub że taka możliwość jest prawdopodobna, musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować Hartl Engineering & Marketing GmbH.

9.2. Klient odpowiedzialny jest za podanie Sprzedającemu poprawnych i pełnych danych. Klient będzie informować Sprzedającego o wszelkich zmianach w zakresie podanych przez Klienta danych. Klient może uzyskać wgląd i aktualizować wiele z informacji, które przekazał Sprzedającemu, jak również ustawień konta w zakresie Moje konto na stronie internetowej.

9.3. Klient nie będzie używać usługi konta klienta lub usługi sklepu internetowego: a) w sposób, który mógłby spowodować przerwanie działania, uszkodzenie lub innego rodzaju zakłócenie usługi konta klienta lub sklepu internetowego lub dostępu do tych usług, ani b) do popełniania oszust lub w związku z innym czynem karalnym czy działaniem niezgodnym z prawem ani c) w celu nagabywania, powodowania nieprzyjemności lub wywoływania strachu.

9.4. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymania Państwa dostępu do usług na naszej stronie internetowej, zamknięcia kont członkowskich lub usunięcia czy zmienienia treści w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przez Państwa obowiązujących ustaw, niniejszych warunków korzystania z usług lub innych obowiązujących warunków umownych lub wytycznych.

9.5. Informacje, które Sprzedający otrzymuje od Klienta mają pomóc w tym, by realizacja zamówienia przez sklep internetowy i konto klienta była traktowana indywidualnie i mogła być na bieżąco optymalizowana. Sprzedający wykorzysta te informacje w celu realizacji zamówień, dostawy towarów i usług, przepływu informacji jak również realizacji płatności (przy zakupie na rachunek również dla wymaganych kontroli). Sprzedający może wykorzystać informacje również do komunikowania się z Klientem w sprawie zamówień, produktów, usług lub ofert marketingowych jak również do aktualizacji zbiorów danych, utrzymywania i dbałości o konto klienta, ale również do przedstawiania treści i rekomendowania Klientowi produktów i usług, które mogą być dla niego interesujące. Sprzedający wykorzystuje dane i informacje również w celu ulepszania swoich ofert i platformy danych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, w szczególności oszustwom. Sprzedający wykorzystuje dane w celu umożliwienia osobom trzecim przeprowadzania usług technicznych, logistycznych i innych, które sam zlecił. W celu osiągnięcia powyższych celów Sprzedającemu przysługuje również prawo przekazywania informacji podmiotom handlowym związanym umową z producentem i/lub sprzedawcom związanym umową.

9.6. Sprzedający będzie chronić dane Klienta przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem. Sprzedający nie ponosi jednakże odpowiedzialności za kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie danych przez osoby trzecie. 


10. ŚRODKI POMOCNICZE

Kupujący bezpłatnie udostępni konieczne środki pomocnicze, które są niezbędne do przekazania i uruchomienia urządzeń jak również do ewentualnych późniejszych lub wymaganych prac związanych z usuwaniem błędów. 


11. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Gwarancja obowiązuje tylko dla towarów fabrycznie nowych i przy założeniu, że spełnione są warunki płatności i wyłącznego używania oryginalnych części zamiennych i zużywalnych firmy Hartl jak również, że przeszkolone osoby lub autoryzowani handlowcy przestrzegają przepisów dotyczących konserwacji zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od uruchomienia towaru. Jeśli uruchomienie towaru nie zostało potwierdzone ważnym protokołem uruchomienia, to jako datę uruchomienia przyjmuje się datę wystawienia rachunku. Okres gwarancji nie zostaje wydłużony po usunięciu usterek. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania towarów zaraz po ich dostarczeniu. Zgodnie z przepisami § 377 UGB (austriackiego kodeksu przedsiębiorców) towar po jego otrzymaniu należy skontrolować po kątem widocznych wad. Wady, które pomimo odpowiedniej kontroli pojawiły się dopiero później, należy zgłosić na piśmie niezwłocznie po ich wystąpieniu, podając przy tym daty zamówienia i numer faktury i załączając dokładny opis rodzaju, skali i przedmiotu wady reklamowanego towaru. Jeśli Kupujący zaniecha złożenia reklamacji w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie, towar traktuje się za przyjęty. Terminowość złożenia reklamacji uzależniona jest od jej wpłynięcia do dostawcy. Wyklucza się możliwość przyznania jakiejkolwiek gwarancji czy odszkodowania, jeśli wada w dostarczonym towarze nie została zgłoszona natychmiast po jego odbiorze i/lub jeśli wady po ich stwierdzeniu nie zostały natychmiast i zgodnie z przewidzianym terminem zgłoszone lub jeśli w dostarczonym towarze zostały przeprowadzone jakiegoś rodzaju zmiany przez osoby, które nie były upoważnione przez dostawcę lub też jeśli towar w inny sposób został nieodpowiednio potraktowany. Gwarancja wygasa również wtedy, gdy przy wymianie części nie zostaną zastosowane oryginalne części zamienne lub zużywalne firmy Hartl, a użycie tych części nie było wyraźnie rekomendowane przez Sprzedającego lub nie udzielił on na nie zgody. Gwarancja polega na tym, że wadliwe części, które w okresie gwarancyjnym na skutek błędów w funkcjonowaniu lub błędów materiałowych stały się wyraźnie nieużyteczne, zostaną zgodnie z decyzją Sprzedającego albo bezpłatnie wymienione albo w stosownym czasie naprawione. Koszty robocizny, które powstały przy demontażu i montażu elementów ponosi Kupujący. W przypadku, gdy części muszą być odesłane, koszt i ryzyko ponosi Kupujący. Dla kosztów, które powstaną, gdy Kupujący samodzielnie będzie likwidować wady, Sprzedający musi udzielić zgody na piśmie.

Obowiązkiem gwarancji objęte są tylko te wady, które pojawiły się przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje wad, które pojawiają się na skutek nieprawidłowego traktowania urządzenia przez Kupującego lub którąś z osób przez niego upoważnionych. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zużycia lub uszkodzeń spowodowanych użyciem siły i ich szkód pośrednich. Dla części, które Sprzedający nabył od poddostawców odpowiada on w takim zakresie, jakim jemu samemu przysługują roszczenia z tytułu gwarancji.

Sprzedający, o ile nie zostanie mu udowodnione działanie umyślne lub rażące niedbalstwo, odpowiada za szkody w zakresie przewidzianym w ustawach. Wykluczone zostają: odpowiedzialność za lekkie niedbalstwo, odszkodowanie za szkody pośrednie i szkody majątkowe, z tytułu nieosiągniętych oszczędności lub utraconego zysku czy utraty odsetek i szkody z tytułu roszczeń osób trzecich wobec Kupującego. Ponadto Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub szkody towarów, które nie stanowią przedmiotu umowy.

Następujące okoliczności traktowane są jako okoliczności usprawiedliwiające: konflikty między pracownikami a pracodawcami, pożar, zajęcie majątku, embargo, zakaz transferu dewiz, zamieszki, brak środków transportu, ograniczenie w dostępie do energii. 


12. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Sądem właściwym dla wszystkich sporów pośrednio lub bezpośrednio wynikających z niniejszej umowy jest sąd austriacki właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego. Prawem obowiązującym obok ogólnych warunków handlowych jest wyłącznie prawo austriackie. Zastosowania nie znajduje prawo handlowe ONZ. Miejscem wykonania dostawy i płatności jest siedziba Sprzedającego, nawet jeśli przekazanie towaru zgodnie z ustaleniami odbywa się w innym miejscu.

Niniejsze ogólne warunki handlowe są dostępne w różnych językach; w przypadku wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy wersjami w języku polskim i niemieckim miarodajną pozostaje jedynie wersja niemiecka.

Hartl Engineering & Marketing GmbH
Wersja z dnia 21.03.2013