Impressum

HARTL Engineering & Marketing GmbH
Pem-Str. 2
4310 Mauthausen - AUSTRIA

Telefon: +43 (0)7238 / 20202
Fax: +43 (0)7238 / 20202-20

E-Mail: office@hartl-crusher.com

Członek Austriackiej Izby Gospodarczej (WKO)

Uprawnieni do reprezentowania firmy: Alexander Hartl, Dominik Hartl

Sąd właściwy miejscowo: Linz
Numer identyfikacji podatkowej VAT: FN 365406m
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU66575636

EORI-Nr.: ATEOS1000044049
Mitgliedsnummer bei der WKO: 3225010 


Informacja o odpowiedzialności

Treść oferty internetowej

Autor nie gwarantuje, że udostępnione dane są aktualne, poprawne, kompletne i odpowiedniej jakości. Zasadniczo wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorowi, które dotyczyłyby szkód materialnych lub niematerialnych, które mogły być spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem zamieszczonych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych lub niekompletnych, o ile po stronie Autora nie można wykazać rażącego lub umyślnego zawinienia. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie, że fragmenty stron lub cała oferta mogą bez szczególnej zapowiedzi zostać zmienione, uzupełnione lub usunięte lub że publikacja treści na stronie zostanie chwilowo przerwana lub ostatecznie zakończona.  

Odsyłacze i linki

W przypadku odesłań bezpośrednich lub pośrednich do obcych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności Autora, Autor byłby zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdyby posiadał on wiedzę o treściach niezgodnych z prawem i mógł, również technicznie uniemożliwić ich wykorzystywanie. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie udostępniania linków do stron nie znajdowały się na nich żadne treści niezgodne z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na obecną lub przyszłą formę stron połączonych linkami/ powiązanych w inny sposób, na ich treści lub autorstwo. Z tego powodu Autor dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron połączonych linkami/powiązanych w inny sposób, które zostały zmienione po udostępnieniu linków. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej jak również wpisów zamieszczonych przez osoby trzecie w utworzonej przez Autora księdze gości, na forach dyskusyjnych lub listach mailingowych. Za wszystkie treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody, które wynikają z wykorzystania lub niewykorzystania tego typu przedstawionych informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której link został zamieszczony, a nie osoba, która poprzez linki jedynie wskazała na publikacje na tych stronach. 

Prawa autorskie i prawa do oznaczeń odróżniających

Autor w swoich działaniach będzie dążyć do przestrzegania praw autorskich przy wszystkich publikacjach grafik, nagrań, video lub tekstów, do korzystania z grafik, nagrań, video i tekstów stworzonych przez niego samego lub sięgania po grafiki, nagrania, video i teksty, które nie wymagają licencji. Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ramach oferty internetowej Autora lub ewentualnie objęte ochroną praw osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa do oznaczeń odróżniających i prawom posiadania każdego z zarejestrowanych właścicieli. Z samego faktu umieszczenia wzmianki nie można wyciągać wniosku, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych i stworzonych przez Autora materiałów przysługuje jedynie Autorowi stron. Bez wyraźnej zgody Autora nie jest możliwe powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, nagrań, video lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych. 

Ochrona danych

Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy) to udostępnienie tych danych ze strony użytkownika jest w pełni dobrowolne.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część poniższej oferty internetowej. W przypadku, gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały lub nie w pełni odpowiadały obowiązującym przepisom prawnym lub też były nieaktualne, to nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu. Wszystkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane pozostają zastrzeżone.