GENERELLE KJØPSVILKÅR

1. PREAMBEL

1.1. Generelle kjøpsvilkår gjelder såfremt ikke partene skriftlig har blitt enig om noe annet.

1.2. De følgende bestemmelsene for levering av varer gjelder også for tjenester.

1.3. For monteringsarbeid gjelder i tillegg monteringsbetingelsene til det østerriske fagforbundet for maskin- og stålindustrie (Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreich FMS).


2. KONTRAKTSTART

2.1. Kontrakten blir gyldig når selger etter mottatt bestilling har sendt en skriftlig bestillings- og oppdragsbekreftelse. Kjøperen må omgående sjekke bekreftelsen. Om bestillings- og oppdragsbekreftelsen avviker fra bestilling har kunden 3 dager på seg på å reklamere skriftlig. Om dette ikke skjer, gjelder bestillingen som godtatt.

2.2. Endringer og tilføyelser til kontrakten må bekreftes skriftlig av selger for å være gyldige. Innkjøpsbetingelser fra kjøperen er bare bindende for selger når disse er bekreftet skriftlig. Muntlige godkjennelser fra selger er bare bindende når disse i ettertid bekreftes skriftlig.

2.3. Selgers tilbud (inklusive produkt bestilt online) og leveringsfrister er uforpliktende og veiledende inntil kjøper har mottatt bestillingsbekreftelsen. Selger forbeholder seg retten til å selge varen videre til andre inntil kontrakten ikke er bekreftet.

2.4. Om import- og eksportlisenser, valutakonsesjoner eller lignende er nødvendig for å fullføre kontrakten må parten som er ansvarlig for anskaffelsen foreta seg alt hva man rimelig kan forvente for at lisensene og konsesjonene mottas i tide.

2.5. Selgeren har rett til heve kontrakten når kjøper ikke oppfyller betalingsforpliktelsene sine (ved forhåndsbetaling skal betaling skje innen 5 dager etter mottagelse av bestillingsbekreftelsen) eller når betaling via kreditkort, bank og tilsvarende betalingsformidlere avvises pga manglende dekning. Selger kan også heve kontrakten om en kredittforsikring ikke gir kunden dekning.

2.6. Ved urimelig heving av kontrakten av kunden eller når selger pga av punkt 6.7 eller 8.1.d (mottaks- eller betalingsproblemer fra kundens side) hever kontrakten, har selger rett på 10 % (ti prosent) av kjøpsprisen som avbestillingsgebyr, uavhengig av andre erstatningskrav.


3. ANGIVELSER, PLANER OG TEKSNISKE SPESIFIKASJONER

3.1. Angivelser om mål, vekt, kapasitet, levering, pris etc. i katalogen, på hjemmesider, i web-shoppen, rundskriv, annonser, avbildninger, prislister etc. er bare veiledende når det i oppdragsbekreftelsen gitt henvisning til dem. De respektive angivelsene om ytelse er betjenings- og materialavhengig og basert på erfaring, og det kan ikke avledes garantier basert på disse verdiene. Av angivelsene om vektanbefalinger for bæreredskap (for eksempel bulldoservekt) for de produktene selger tilbyr kan ikke selger holdes rettslig ansvarlig. Her er kun angivelsene fra produsentene av bæremaskineri avgjørende. Kjøperen forplikter seg til å hente inn all nødvendig informasjon og anbefalinger fra produsenten av bæreredskapen (for eksempel bulldoserprodusenten) og å følge disse. Selger er verken ansvarlig for skader som følge av feil anvendelse (for eksempel for mye vekt) av bæreredskap eller for at det solgte produktet skal kunne brukes med en bestemt bæreredskap.

3.2. Selger beholder opphavsretten til skisser, planer og andre tekniske spesifikasjoner. Det samme gjelder kataloger, mønster, prospekt, bilder, tegninger, video, bruksanvisninger og instruksjonsbøker etc, også om det publiseres på internett (for eksempel på hjemmesiden). Enhver mangfoldiggjøring, offentliggjøring og demonstrasjon kan bare finne sted med utrykkelig tillatelse fra opphavsrettinnehaver.

3.3. Selger forbeholder seg retten til å foreta konstruksjons- eller materialendringer, såfremt disse ikke påvirker den allmenne eller kontraktsbundne bruken vesentlig og uheldig.


4. INNPAKNING

Om ikke annet er avtalt er prisene uten innpakning. Om innpakningen følger vanlige retningslinjer, slik at transportskader på vei til bestemmelsesstedet unngås, betaler kjøper for innpakning. Tilbakebetaling av forsendelseskostnader skjer bare etter avtale.


5. ANSVAR OG RISIKO

5.1. Tidspunktet for overføring av risiko reguleres slik: a) ved kjøp og overlevering på fabrikken går risikoen over fra kjøper til selger når varen blir tilgjengelig for kjøperen. Selger må opplyse kjøper om når varen blir tilgjengelig. Informasjon om tidspunkt må komme i god tid, så kjøperen kan ta de nødvendige forholdsregler; b) ved kjøp av ”lastebil, slepebåt, tog” (med avtalt avsendingsted), ”grense” eller ”bestemmelsessted” eller ved kjøp ”fri frakt til” går risikoen over fra selger til kjøper idet transportmiddelet med varen blir tatt over av den første transportøren; c) ved kjøp ”fob” eller ”cif” eller ”c&f” går risikoen over fra selger til kjøper idet varen har krysset relingen i den avtalte utsendelseshavnen.

5.2. Når ikke annet er avtalt, gjelder varen som kjøpt på fabrikken.

5.3. Selger er bare forpliktet til ta opp en forsikring når dette er skriftlig avtalt.

5.4. Ellers gjelder INCOTERMS i den aktuelle utgaven dagen kontrakten blir gyldig.


6. LEVERINGSFRIST

6.1. Om ikke annet er avtalt regnes leveringsfristen som det seneste av følgende tidspunkt: a) Bestillings- eller bestillingsbekreftelsesdato; b) Dato da kjøper har oppfylt alle tekniske og finansielle krav; c) Når selger har mottatt håndpenger som skal betales før varen leveres og/eller en remburs er bekreftet.

6.2. Selgeren har rett til å gjennomføre del- og forleveringer og å dele opp regningene deretter.

6.3. Om leveringen forsinkes pga forhold hos selger som omfattes av siste paragraf i art. 11, innrømmes en forlengelse av leveringsfristen.

6.4. Om selger er skyld i en leveringsforsinkelse kan kjøper enten forlange at leveringen fullføres eller etter en gitt frist forlange at kontrakten brytes. Ved spesialbestillinger skal det, når utsatt leveringsfrist bestemmes, tas hensyn til at selger ikke kan bruke allerede tilpassede deler til noe annet.

6.5. Om den etter paragraf 6.4 bestemte utsatte leveringsfristen ikke blir holdt og selger er skyld, så kan kjøper ved skriftig henvendelse fri seg fra kontrakten med henblikk på alle varer som ikke er levert og alle varer som ikke vil kunne brukes på rimelig vis. Kjøper har i dette tilfelle rett på erstatning for de varene som ikke er levert og for betaling av leverte varer som ikke kan brukes og, om leveringsforsinkelsen skyldes grov skyld eller overlegg fra selgers side, rett på erstatning for omkostninger som skyldes kontraktinngåelsen. Selger er likevel ikke ansvarlig for kjøpers tapte fortjeneste. Kjøper skal levere tilbake allerede betalte varer som ikke kan benyttes.

6.6. Selger kan ikke stilles til ansvar for forsinkelser grunnet annet enn det som er nevnt i art. 6.

6.7. Om kjøper ikke oppfyller kontrakten og ikke tar imot varen på avtalt tidspunkt og sted og forsinkelsen ikke skyldes selger, kan selger enten forlange oppfyllelse av kontrakten eller sette en frist for mottakelse og annullere kontrakten. Om selger bryter kontrakten på grunn av kjøpers mottagelsesforsinkelse, skal punkt 2.6 anvendes. Om varen er vraket, kan selger lagre varen på kjøpers bekostning og risiko. Selger har også rett til å forlange erstatning for alle ytelser og omkostninger som skyldes inngåelsen av kontrakten og som ikke er dekket av mottatte betalinger.


7. PRIS

Prisene gjelder, om man ikke har blitt enig om annet, fra selgers lager uten innpakking og uten lasting. Er det avtalt at levering skal inkludere frakt er prisene uten avlasting og uten transport. Om det påbeløper merkostnader ved levering som ikke skyldes selger (for eksempel mellomlagring, flere forsøk på levering), skal disse betales av kjøper.


BETALING

8. BETALING

8.1. Betalingen skal utføres etter de avtalte betalingsbetingelsene. Kjøper kan ikke holde tilbake betalinger basert på reklamasjonskrav eller andre krav som ikke godkjennes av selger. Om kjøper er for sein med en betaling kan selger a) forlange at kontrakten oppfylles og utsette sine forpliktelser til betaling er gjennomført; b) sette all resterende betaling på forfall; c) sette en ny betalingsfrist; d) sette en ny betalingsfrist og trekke seg fra kontrakten om denne ikke opprettholdes. Om ikke kjøper kan påberope seg grunner som listet i paragraf 11 kan selger etter forfallsdato forlange 6 prosent kreditrenter over 3-måneders EURIBOR. Selger forbeholder seg retten til å forlange høyere kreditrenter i form av skadeerstatning. Alle ytelser som selger har utført for å gjennomføre kontrakten skal erstattes. Inntil varen er fullstendig betalt beholder selger eiendomsretten til varen.

8.2. Alle kredittkortinnehavere må godkjennes av kredittkortutsteder. Persondata som er nødvendige for godkjenning vil bli overført til tredje part. Om kredittkortutstederen ikke godkjenner betalingen er vi først forpliktet til å levere når kunden har gjennomført betalingen på annet vis. 8.3. Selger bruker betaling over web-shop med kryptert overføring etter state of the art. Selger hefter ikke for tredjeparts misbruk av data som er relevante for betalingen.


KUNDEKONTO OG DATA

9. KUNDEKONTO OG DATA

9.1. Når kundekontoservice eller web-shop benyttes, er kunden ansvarlig for at kontoens sikkerhet, hemmeligholdelse av passordet og eventuell begrensning av adgang til PC. Kunden sier seg enig i å være ansvarlig for all aktivitet knyttet til kontoen og passordet. Kunden må ta alle nødvendige steg for å oppbevare passordet sikkert og holde det hemmelig, og må informere Hartl Engineering & Marketing GmbH straks det er grunn til å tro at en tredjepart kan ha fått kjennskap til passordet eller det er grunn til å anta at passordet blir brukt uautorisert.

9.2. Kunden er ansvarlig for å sikre at angivelsene til selger er korrekte og fullstendige. Kunden må gjøre selger oppmerksom på alle aktuelle endringer. Mye av informasjonen selger trenger, i tillegg til kontoinnstellinger, kan sjekkes og endres i Min Konto området på nettsiden.

9.3. Kunden får ikke bruke kundekontoservicen eller web-shopen på et slikt vis at: a) det kan hindre eller beskrenke tilgangen til kundekontoservicen eller web-shopen, eller b) for bedrag eller i forbindelse med kriminalitet eller annen rettsstridig aktivitet eller c) for å sjikanere, skape bryderi eller angst.

9.4. Vi forbeholder oss retten til å nekte en kunde adgang til tjenester på nettsiden, stenge medlemskontoen eller fjerne innhold om kunden har brutt regler, brukerbetingelser eller andre kontraktsregler og retningslinjer.

9.5. Informasjon som selger får av kunden skal hjelpe til med å forbedre bestillingen gjennom web-shop og kundekontoen og sørge for en individuell utforming av kundekontoen. Selgeren bruker denne informasjonen til avvikling av leveringer, levering av varer og utførelse av tjenester og informasjon, og til betalingstjenester (ved kjøp på regning også for nødvendig kontroll). Selgeren bruker også informasjonen for å kommunisere med kunden om bestillinger, produkt, tjenester og tilbud, i tillegg til å aktualisere data og kundekontoer, avbilde innhold og anbefale kunden produkt og tjenester som kan være av interesse. Selgeren bruker også dataene og informasjonen til å forbedre sine egne tilbud og sin egen plattform og til å forhindre og oppdage misbruk og bedrag. Selgeren bruker også dataene om tredjepart for å muliggjøre tekniske, logistiske og andre tjenester. Selgeren er også berettiget til å gi informasjonen videre til kontraktsforhandler og/eller kontraktsbundet salgspersonell for tidligere nevnte formål.

9.6. Selgeren skal beskytte kundens data fra bruk av uvedkommende men hefter ikke for misbruk av dataene av tredjepart.


PROVISORIUM

10. PROVISORIUM

Hjelpemidler som er nødvendige for overtagelse, oppstart og eventuelt nødvendig etterarbeid skal stilles gratis til rådighet av kjøper.


REKLAMASJONSRETT OG ANSVAR

11. REKLAMASJONSRETT OG ANSVAR

Reklamasjonsretten gjelder bare for fabrikknye varer og forutsetter at betalingsforpliktelser er oppfylt, at det er benyttet kun originaldeler fra Hartl og at vedlikeholdsforskriftene er oppfylt som beskrevet i betjenings- og vedlikeholdsmanualen og utført av personell med skolering eller autoriserte forhandlere. Reklamasjonsretten varer i 12 måneder etter at varen er tatt i bruk. Såfremt ikke en gyldig oppstartsprotokoll kan vises fram, vil regningsdatoen gjelde som dato for oppstart.

Reklamsjonsretten blir ikke forlenget ved utbedring av feil. Kjøper forplikter seg til å undersøke motatt vare rett etter mottagelsen. Straks etter mottagelse skal varen undersøkes etter § 377 UGB (østerrisk handelslov) for åpenbare feil. Feil, som på tross av riktige undersøkelser først oppdages seinere, skal meddeles selger omgående skriftlig og med opplysninger om bestillingsdato, regningsnummer og en nøyaktig beskrivelse av feilen.

Om kunden unnlater å melde feil ved varen i tide og gjennom riktig kanaler, gjelder varen som godkjent. Tidsfristen for å melde inn feilen kommer an på når varen er tilgjengelig hos leverandør. Enhver reklamsjonsrett eller skadeerstatning er utelukket om feilen ved den leverte varen ikke meldes umiddelbart etter at varen er motatt eller rett etter at feilen er oppdaget eller om varen er blitt modifisert av personer som ikke er autorisert av leverandør eller blitt behandlet uriktig på annet vis.

Reklamasjonsretten gjelder heller ikke om det er blitt benyttet deler som ikke kommer fra Original Hartl Ersatz- oder Verschleißteile og som ikke er godkjent eller anbefalt av selger. Reklamsjonsretten dekker bare at de mangelfulle delene, som i løpet av reklamasjonstiden er blitt ubrukelig som følge av arbeids- eller materialfeil, etter selgers valg enten blir erstattet gratis eller blir reparert innenfor rimelig tidsfrist. Kostnadene for ut- og innbygging dekkes av kjøper. Om deler blir sendt tilbake, er kostnadene kjøpers ansvar. For kostnader som oppstår om kjøper selv reparerer feil og mangler må selger gi skriftlig godkjenning.

Reklamasjonsretten gjelder bare for feil og mangler som oppstår ved normal bruk. Den gjelder ikke for mangler som oppstår om kjøper eller andre benytter varen feil. Reklamasjonsrett gjelder ikke ved slitasje, skader som skyldes vold/ytre påvirkning eller følger av forannevnte. For deler som kjøper har mottatt av underleverandør hefter selger bare innenfor rammene av reklamasjonsrettighetene fra underleverandørene.

Selger hefter for skader innenfor rettens rammer, såfremt det kan påvises overlegg eller grov uaktsomhet. Ved vanlig/simpel uaktsomhet, erstatning ved følgeskader og formuetap, ikke oppnådde besparelser, tapt inntekt og renter og skader som er klaget inn av tredje part mot kjøper er utelukket. Selger hefter heller ikke for personskade og tingskade som ikke omfattes av kontrakten.

Følgende omstendigheter gjelder også som force majeur: arbeidskonflikter, brann, beslagleggelse, embargo, forbud mot valutaoverføring, oppstandelser, mangel på transportmidler, begrensing av energiforbruket.


JURIDIKSJON, GJELDENDE RETT

12. JURIDIKSJON, GJELDENDE RETT

Alle tvister som oppstår som følge av kontrakten skal behandles av kompetent østerriksk domstol. Ved siden av de allmenne kjøpsvilkårene er det kun østerriksk rett som gjelder. Anvendelse av kjøpsretten til FN blir utrykkelig utelukket. For levering og betaling gjelder kjøpers tilholdssted som oppfyllelsessted, også når levering etter avtale skjer et annet sted.

Disse standardvilkårene foreligger i flere språk. For å oppklare forskjeller i tydning mellom den norske versjonen og den tyske versjonen skal man benytte den tyske versjonen.

Hartl Engineering & Marketing GmbH
Versjon 21.03.2013