YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. JOHDANTO

1.1 Nämä yleiset sopimusehdot pätevät, jolleivät sopimusosapuolet sovi nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin.

1.2 Seuraavat tavaroiden toimitusta koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös palveluja

1.3 Asennustöiden osalta sovelletaan täydentävästi Itävallan kone- ja terästeollisuuden keskusliiton (FMS) asennusehtoja.


2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2.1 Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun myyjä on tilauksen saatuaan lähettänyt kirjallisen tilaus- tai toimeksiantovahvistuksen. Ostajan on tarkastettava tilaus- tai toimeksiantovahvistus välittömästi. Jos tilaus- tai toimeksiantovahvistus poikkeaa tilauksesta, eikä asiakas ole huomauttanut asiasta 3 päivän kuluessa kirjallisesti, ostajan katsotaan hyväksyneen sen.

2.2 Sopimusmuutokset ja -lisäykset vaativat voimaantuloaan varten myyjän kirjallisen hyväksynnän. Ostajan ostoehdot sitovat myyjää vain, jos myyjä on hyväksynyt ne erikseen kirjallisesti. Myyjän kirjalliset suostumukset ovat sitovia vain, jos ne vahvistetaan jälkikäteen kirjallisesti.

2.3 Myyjän tarjoukset (mukaan lukien verkkokaupasta tilatut tuotteet) ja toimitusajat ovat sitoumuksettomia ja vapaita siihen asti, kunnes ostaja on saanut tilausvahvistuksen. Myynti tapahtuu välimyyntivarauksin.

2.4 Jos sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvitaan tuonti- ja vientilupia, valuuttalupia tai muita vastaavia lupia, on hankinnasta vastaava osapuoli velvollinen suorittamaan kaikki kohtuullisesti toteutettavat toimenpiteet tarvittavien lisenssien tai lupien saamiseksi ajoissa.

2.5 Myyjä on oikeutettu perääntymään jo tehdystä sopimuksesta, jos ostaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan (ennakkomaksutavassa maksu 5 arkipäivän kuluessa tilausvahvistuksen saamisesta) tai jos luottokortin myöntäjä, pankki tai muu maksulaitos kieltäytyy puuttuvan katteen vuoksi suorittamasta maksua. Myyjä on oikeutettu perääntymään jo tehdystä sopimuksesta myös, jos luottovakuutus kieltäytyy asiakkaan takaamisesta.

2.6 Jos asiakas perääntyy sopimuksesta aiheettomasti tai jos myyjä perääntyy sopimuksesta kohdan 6.7 tai 8.1.d perusteella (ostajan viivästys tavaran vastaanotossa tai maksussa), myyjä on oikeutettu perimään muista pidemmälle menevistä vahingonkorvausvaatimuksista riippumatta 10 % (kymmenen prosentin) peruutusmaksun.


3. TIEDOT, SUUNNITELMAT JA ASIAKIRJAT

3.1 Luetteloissa, kotisivulla, verkkokaupassa, kiertokirjeissä, ilmoituksissa, esitteissä, kuvissa, hinnastoissa tms. ilmoitetut mitta-, paino-, tilavuus-, toimitus-, hinta- ja muut tiedot ovat ratkaisevia ainoastaan, jos ne mainitaan nimenomaisesti toimeksiantovahvistuksessa. Tehoa koskevat tiedot riippuvat käyttötavasta ja materiaalista, ja ne pohjautuvat käyttökokemukseen. Niistä ei voida kuitenkaan johtaa minkäänlaisia sitoumuksia. Kannatinlaitteiden painosuosituksista (esim. kaivinkoneen painosuosituksista), jotka koskevat myyjän tarjoamia tuotteita, ei voida johtaa oikeudellisia seuraamuksia myyjälle. Ratkaisevia ovat ainoastaan kannatinlaitteiden valmistajien antamat tiedot. Ostaja on velvollinen hankkimaan kaikki kannatinlaitteen valmistajan (esim. kaivinkoneen valmistajan) julkaisemat olennaiset tiedot ja suositukset ja noudattamaan niitä. Erityisesti painotetaan, että myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat lisälaitteen ja kannatinlaitteen yhdistelmän määräystenvastaisesta (esim. painorajojen ylitys) tai virheellisestä käytöstä eikä siitä, että myytyä tuotetta voidaan käyttää tietyn kannatinlaitteen kanssa.

3.2 Luonnokset, suunnitelmat ja muut tekniset asiakirjat pysyvät samoin kuin luettelot, mallit, esitteet, kuvitukset, kuvaukset, videot, asennus- ja kokoonpano-ohjeet, käyttöohjeet ja kuvat jne. myyjän omaisuutena silloinkin, kun ne ovat tarjolla internetissä (esim. kotisivulla). Kaikenlainen hyödyntäminen, levittäminen, monistaminen, julkaisu ja esittäminen vaatii omistajan nimenomaisen luvan.

3.3 Myyjällä on oikeus tehdä rakenne- ja materiaalimuutoksia, jolleivät ne vaikuta olennaisesti ja kielteisesti toimitetun tavaran tavanomaiseen tai sopimuksen mukaiseen käyttöön.


4. PAKKAUS

Jollei muuta ole sovittu, hinnat ovat ilman pakkausta. Jos tavara pakataan kauppatavan mukaisella tavalla tavaran kuljetuksessa määränpäähänsä tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa syntyvien kuljetusvahinkojen estämiseksi, tämä tapahtuu ostajan kustannuksella, ja se jätetään toteuttamatta vain sopimuksesta.


5. RISKIN SIIRTYMINEN

5.1 Riskin siirtymisajankohta määräytyy seuraavissa tapauksissa: a) ”Vapaasti tehtaalta” -myynnissä riski siirtyy myyjältä ostajalle, kun tavara on saapunut ostajan käyttöön. Myyjän on ilmoitettava ostajalle ajankohta, josta lähtien tavara on ostajan käytössä. Ilmoituksen on tapahduttava niin hyvissä ajoin, että ostaja pystyy toteuttamaan tähän tavallisesti vaadittavat toimenpiteet; b) Myyntitavassa ”Kuorma-auto, hinaaja, vaunu” (sovittu lähetyspaikka), ”Rajalta” tai ”Määräpaikasta” tai ”Kuljetus maksettuna” riski siirtyy myyjältä ostajalle silloin, kun ensimmäinen rahdinkuljettaja ottaa vastaan tavaran sisältävän kuljetusvälineen; c) myyntitavassa ”FOB” tai ”CIF” tai "C&F" riski siirtyy myyjältä ostajalle, kun tavara on ylittänyt aluksen partaan sovitussa lähtösatamassa.

5.2 Jos ei muutoin sovita, tavara myydään "vapaasti tehtaalta”.

5.3 Myyjä on velvollinen vakuuttamaan tavaran vain, jos siitä on on kirjallisesti sovittu, ja sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

5.4 Muutoin noudatetaan Incoterms-lausekkeita sopimuksen tekopäivänä voimassa olevassa muodossa.


6. TOIMITUSAIKA

6.1 Jos ei muuta sovita, toimitusaika alkaa seuraavista ajankohdista viimeisimpänä: a) tilaus- tai toimeksiantovahvistuksen päiväys; b) päivä, jolloin ostaja on täyttänyt kaikki tekniset, kaupalliset ja taloudelliset ehdot; c) päivä, jolloin myyjä saa ennen tavaran toimitusta maksettavan osamaksun tai ennakkomaksun ja/tai vaadittava remburssi on avattu.

6.2 Myyjä on oikeutettu suorittamaan osa- ja ennakkotoimituksia ja laskuttamaan näistä erikseen. 

6.3 Jos toimitus viivästyy myyjän puolelle syntyneestä syystä, joka on 11 §:n viimeisen momentin mukainen ylivoimainen este, toimitusajalle myönnetään asianmukainen jatkoaika.

6.4  Jos toimitus on aiheutunut myyjästä johtuvista syistä, ostaja voi joko vaatia sopimuksen täyttämistä tai ilmoittaa asianmukaisen jatkoajan asettaen vetäytyvänsä sopimuksesta. Erikoismallien kohdalla on jatkoaikaa asetettaessa on huomioitava, että myyjä ei mahdollisesti pysty käyttämään jo käsiteltyjä osia muualla.

6.5 Jos tavaraa ei ole toimitettu kohdan 6.4 mukaisen jatkoajan kuluessa myyjästä johtuvasta syystä, ostaja voi vetäytyä kaikkien toimittamattomien tavaroiden, joita ei pystytä asianmukaisella tavalla käyttämään, osalta sopimuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Ostajalla on tällöin oikeus saada takaisin sellaisista tavaroista, joita ei ole toimitettu tai joita ei voida toimittaa, suorittamansa maksu, ja jos toimituksen viivästymisen aiheuttaa myyjän karkea virhe, saamaan korvaus sopimuksen purkamiseen ja sen täytäntöönpanoon asti tehtävistä oikeutetuista kuluista. Myyjä ei kuitenkaan vastaa ostajan mahdollisesti saamatta jääneestä voitosta. Asiakkaan on palautettava jo toimitetut tavarat, joille ei ole käyttöä.

6.6 Myyjä ei vastaa asiakkaan muista kuin 6 kohdassa mainituista vaatimuksista.

6.7 Jos ostaja ei ota sopimuksen mukaisesti tarjottua tavaraa vastaan sopimuksessa sovitussa paikassa tai sopimuksessa sovittuna ajankohtana ja jos viivästys ei johdu myyjän toimesta tai laiminlyönnistä, myyjä voi joko vaatia sopimuksen täyttämistä tai ilmoittaa asianmukaisen jatkoajan asettaen vetäytyvänsä sopimuksesta. Jos myyjä vetäytyy sopimuksesta sen vuoksi, että ostaja ei ota tavaraa vastaan, sovelletaan kohtaa 2.6 soveltuvin osin. Jos tavara on erotettu, myyjä voi huolehtia asiakkaan kustannuksella ja riskillä tavaran varastoinnista. Myyjä on lisäksi oikeutettu vaatimaan korvausta kaikista oikeutetuista kuluista, jotka olivat tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten ja jotka eivät sisältyneet vastaanotettuihin maksuihin.


7. HINTA

Hinnat pätevät, jollei muuta ole sovittu, myyjän tehtaalta ilman pakkausta ja ilman lastausta. Jos toimitukseen on sovittu sisältyvän kuljetus, hintaan ei sisälly lastin purku eikä kuorman kanto sisään. Kuljetuksen aikaisista odottamattomista lisäkustannuksista, jotka eivät aiheudu myyjästä (kuten välivarastointi, useampi ajo), vastaa asiakas.


8. MAKSU

8.1 Maksut on suoritettava sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Ostaja ei ole oikeutettu pidättämään tai kuittaamaan maksuja tuotevastuuvaatimusten tai muiden vastavaatimusten, joita myyjä ei ole hyväksynyt, vuoksi. Jos ostajan maksu tai muu suoritus viivästyy, myyjä voi joko a) vaatia sopimuksen täytäntöönpanoa ja lykätä omien sitoumuksiensa täytäntöönpanoa, kunnes myöhässä olevat maksut tai muut suoritukset on toteutettu; b) vaatia koko maksamatta olevaa kauppahintaa maksettavaksi; c) asettaa asianmukaisen jatkoajan tai d) ilmoittaa vetäytyvänsä jatkoajan jälkeen sopimuksesta. Jollei ostajalla ole kohdan 11 mukaista ylivoimaista estettä, myyjä on oikeutettu laskuttamaan saatavan eräpäivästä lähtien viivästyskorkona 6 % kolmen kuukauden Euribor-koron lisäksi. Myyjällä on oikeus laskuttaa vahingonkorvausvaateen perusteella korkeampaakin viivästyskorkoa. Turhaan maksetut kulut, jotka myyjän oli maksettava sopimuksen täytäntöönpanoa varten, on korvattava. Myyjällä on omistusoikeus ostokohteeseen niin kauan, kunnes maksu on maksettu kokonaisuudessaan (mukaan lukien mahdolliset korot ja kuljetuskustannukset).

8.2 Luottokorttimaksuissa tarkastetaan luottokortin voimassaolo ja luottokortin myöntäjän ehdot. Näihin tarkastuksiin tarvittavia luottokortin haltijan henkilötietoja voidaan vaihtaa kolmannen osapuolen kanssa. Jos luottokorttilaitos kieltäytyy toteuttamasta maksua, myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran vasta, kun asiakas on suorittanut maksun jollain muulla tapaa.

8.3 Myyjä käyttää verkkokaupan maksusuoritusten käsittelyyn viimeisintä tekniikkaa hyödyntäviä salattuja maksunsiirtokanavia. Myyjä ei kuitenkaan vastaa maksutietojen väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta.


9. Asiakastili ja tiedot

9.1 Asiakastilipalvelua tai verkkokauppaa käytettäessä asiakas vastaa tilin ja salasanan luottamuksellisuuden turvaamisesta sekä siitä, että tietokoneelle ei pääse asiattomia. Asiakas sitoutuu vastaamaan kaikista toimista, jotka on tehty tilin tai salasanan avulla. Asiakkaan on kaikin tarvittavin keinoin varmistettava, että salasana pysyy salaisena ja turvassa, ja ilmoitettava Hartl Engineering & Marketing GmbH:lle välittömästi, jos on aihetta olettaa, että kolmas osapuoli on saanut selville salasanan tai käyttänyt salasanaa luvattomasti tai jos tällainen on todennäköistä.

9.2 Asiakas vastaa siitä, että myyjälle toimitetut tiedot ovat oikein ja täydelliset. Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle kaikista asiakkaan ilmoittamia tietoja koskevista muutoksista. Asiakas voi tarkistaa useimmat myyjälle toimitetut tiedot sekä tiliasetukset verkkosivuston kohdasta Oma tili, josta niitä voi myös muuttaa.

9.3 Asiakas ei saa käyttää asiakastilipalvelua tai verkkokauppapalvelua a) tavalla, joka on omiaan katkaisemaan, vahingoittamaan tai muulla tavoin tuottamaan haittaa asiakastilipalvelulle tai verkkokaupalle tai yhteydelle niihin, tai b) petollisiin tarkoituksiin tai rikoksen tai lainvastaisen toiminnan yhteydessä tai c) aiheuttamaan häiriötä, vaivaa tai pelkoa.

9.4 Pidätämme oikeuden kieltää pääsyn verkkosivuston palveluihin, sulkea asiakastilejä tai poistaa tai muutta sisältöjä, jos käyttäjä rikkoo sovellettavia lakeja, näitä käyttöehtoja tai muita sovellettavia sopimusehtoja tai ohjeistoja.

9.5 Ostajan myyjälle toimittamien tietojen tarkoituksena on auttaa yksilöimään ja parantamaan verkkokaupan kautta tapahtuvaa tilausprosessia ja asiakastiliä. Myyjä käyttää tietoja tilausten suorittamiseen, tavaroiden toimittamiseen ja palvelujen ja tietojen tuottamiseen sekä maksujen käsittelyyn (laskulla ostettaessa myös tarvittaviin tarkastuksiin). Myyjä käyttää tietoja myös kertoakseen asiakkaalle tilauksista, tuotteista, palveluista ja markkinointitarjouksista ja päivittääkseen tietueitaan ja ylläpitääkseen myyjän tietokannassa olevaa asiakastiliä sekä esittääkseen sisältöjä ja suositellakseen asiakkaalle asiakasta mahdollisesti kiinnostavia tuotteita tai palveluita. Myyjä käyttää tietoja myös parantaakseen omia tarjouksiaan ja omaa verkkoympäristöään sekä estääkseen tai paljastaakseen väärinkäytöksiä, erityisesti petoksia. Myyjä käyttää tietoja myös mahdollistaakseen sen, että kolmas osapuoli voi myyjän toimeksiannosta suorittaa teknisiä, logistisia tai muita palveluja. Myyjä on edellä mainittuja tarkoituksia varten myös oikeutettu luovuttamaan kyseiset tiedot sopimuskauppiaalle ja/tai sopimukseen sidotulle myyntihenkilöstölle.

9.6 Myyjän on suojattava asiakkaan tiedot luvattomalta käytöltä. Myyjä ei kuitenkaan vastaa maksutietojen anastuksesta tai väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta.


10. APUVÄLINEET

Ostajan on tarjottava maksutta käyttöön tavaran luovuttamiseen, käyttöönottoon tai mahdollisesti aiheutuviin tai vaadittaviin jälkikäsittelytöihin tarvittavat apuvälineet.


11. TAKUU JA TUOTEVASTUU

Valmistajan tuotevastuu kattaa vain tehtaalta tulleet uudet tavarat ja vain, jos maksuehdot on täytetty, asiakas on käyttänyt ainoastaan Hartlin alkuperäisiä varaosia ja kuluvia osia sekä täyttänyt käyttö- ja huolto-ohjeen huoltoa koskevat määräykset ja antanut kyseiset työn koulutuksen saaneiden henkilöiden tai valtuutetun kauppiaan tehtäväksi. Tuotevastuu on 12 kuukautta alkaen tavaran käyttöönotosta. Jos käyttöönottoa ei voida todistaa voimassa olevalla käyttöönottopöytäkirjalla, käyttöönottopäivänä pidetään laskun päivämäärää. Virheiden korjaus ei pidennä tuotevastuuaikaa. Ostaja on velvollinen tarkastamaan toimitetun tavaran välittömästi sen saatuaan. Heti tavaran vastaanoton jälkeen on tarkastettava Itävallan yrityslakikokoelma (UGB) 377 §:n mukaisesti, että tavarassa ei ole ilmeisiä vikoja. Vioista, jotka asianmukaisesta tarkastuksesta huolimatta ilmenevät vasta myöhemmin, on ilmoitettava välittömästi niiden ilmenemisen jälkeen kirjallisesti; tällöin on ilmoitettava tilaustiedot ja laskunumero sekä kerrottava tarkasti viallisen tavaran vian laatu, laajuus ja sisältö. Jos ostaja ei tee ilmoitusta oikeassa muodossa ja oikea-aikaisesti, tavara katsotaan hyväksytyksi. Ilmoituksen oikea-aikaisuus määrittyy sen perusteella, milloin se on saapunut tavarantoimittajalle. Takuu- ja vahingonkorvausvaateet ovat poissuljettuja, jollei toimitetun tavaran vioista ei ole ilmoitettu välittömästi vastaanoton ja/tai vikojen ilmenemisen jälkeen oikea-aikaisesti tai jos tavaran muutokset ovat aiheutuneet muiden kuin tavarantoimittajan valtuuttamien henkilöiden toimenpiteistä tai jos tavaraa on muutoin käsitelty epäasianmukaisesti. Tuotevastuu raukeaa myös, jos laitteiston osia tai kuluvia osia on vaihdettu muihin kuin alkuperäisiin Hartlin varaosiin tai kuluviin osiin ja jos myyjä ei ole nimenomaisesti suositellut tai hyväksynyt tällaisten osien käyttöä. Tuotevastuutoimet suoritetaan myyjän valinnan mukaan vain joko vaihtamalla vialliset osat, jotka muuttuvat tuotevastuuajan kuluessa todistettavasti työ- tai materiaalivirheiden käyttökelvottomaksi, maksutta uusiin tai korjaamalla ne kohtuullisen ajan kuluessa. Irrottamiseen ja asentamiseen liittyvistä työkustannuksista vastaa asiakas. Osien takaisinlähetys tapahtuu asiakkaan riskillä ja kustannuksin. Kustannuksiin, jotka aiheutuvat ostajan itse tekemistä korjaustoimenpiteistä, vaaditaan myyjän kirjallinen suostumus.

Tuotevastuu kattaa vain tavanomaisessa käytössä ilmenevät viat. Se ei kata vikoja, jotka aiheutuvat tavaran epäasianmukaisesta käsittelystä ostajan tai jonkin ostajan valtuuttaman tahon toimesta. Tuotevastuu ei kata myöskään kulumista tai vahingonteosta aiheutuvia vikoja ja niiden aiheuttamia välillisiä vahinkoja. Myyjä vastaa osista, jotka myyjä on hankkinut alihankkijalta, vain myyjän omien tuotevastuuvaateiden puitteissa.

Myyjä vastaa vahingoista lakimääräysten puitteissa, jos myyjän osoitetaan toimineen tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Myyjä ei kuitenkaan vastaa lievästä tuottamuksellisuudesta, välillisistä vahingoista ja omaisuusvahingoista, saavuttamattomista säästöistä, saamatta jäädyistä voitoista, korkomenetyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaateista ostajaa kohtaan. Myyjä ei vastaan myöskään henkilöiden loukkaantumisista eikä esinevahingoista, jotka aiheutuvat muille kuin sopimuksessa mainituille esineille. 

Seuraavat tapahtumat ovat ylivoimaisia esteitä: työtaistelutoimet, tulipalo, takavarikointi, kauppasaarto, valuutan maastavientikielto, kansannousu, kuljetusvälineiden puute, energiankäytön rajoittaminen.


12. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA OIKEUS

Oikeuspaikka on kaikissa välillisesti tai välittömästi sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa myyjän kotipaikan asiallisesti toimivaltainen itävaltalainen tuomioistuin. Myyjän yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan yksinomaan Itävallan lakia. YK:n kauppaoikeuden käyttö suljetaan nimenomaisesti pois. Toimituksissa ja maksuissa katsotaan suorituspaikaksi myyjän kotipaikka, vaikka luovutus tapahtuisikin sopimuksen mukaan muulla paikkakunnalla. 

Nämä yleiset sopimusehdot ovat saatavana usealla eri kielellä; suomenkielisen ja saksankielisen version välisissä tulkintakysymyksissä pidetään ratkaisevana ainoastaan saksankielistä versiota. 

Hartl Engineering & Marketing GmbH
Päiväys 21.3.2013