VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PREAMBULE

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí, pokud se smluvní strany výslovně a písemně nedohodly jinak.


1.2. Následující ustanovení o dodávkách zboží platí obdobně také pro vykonané práce.

1.3. Pro montážní práce platí doplňkově montážní podmínky Odborného svazu strojního a ocelářského průmyslu Rakouska (FMS).


2. SMLUVNÍ PODMÍNKY

2.1. Smlouva se pokládá za uzavřenou, když prodávající po obdržení objednávky odeslal písemné potvrzení objednávky nebo zakázky. Kupující musí potvrzení objednávky nebo zakázky obratem zkontrolovat. Pokud se potvrzení objednávky nebo zakázky liší od znění objednávky a zákazník ho do 3 dnů písemně nereklamuje, považuje se zákazníkem za schválené.

2.2. Změny a dodatky smlouvy vyžadují pro svou platnost písemné schválení prodávajícího. Nákupní podmínky kupujícího jsou pro prodávajícího závazné jen tehdy, když je prodávající zvlášť písemně uzná. Ústní závazky prodávajícího jsou závazné jen tehdy, pokud je dodatečně písemně potvrdí.

2.3. Nabídky (včetně objednaného zboží v internetovém obchodu) a dodací lhůty prodávajícího platí, a to až do obdržení potvrzení objednávky kupujícím, jako nezávazné a otevřené. Právo prodeje objednaného zboží jiné osobě do potvrzení objednávky zůstává vyhrazeno.

2.4. Pokud jsou pro uskutečnění smlouvy potřebné importní a exportní licence, devizová povolení nebo jiná obdobná povolení, musí smluvní strana, která zodpovídá za jejich obstarání, provést všechna nutná opatření, aby potřebné licence nebo povolení včas obdržela.

2.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od už uzavřených smluv, pokud je kupující v prodlení s platbami (při platbě předem do 5 pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky) nebo pokud realizace platby prostřednictvím vydavatele kreditních karet, banky nebo jiných institucí, provádějících platby, je odmítnuta z důvodu nedostatečného krytí peněžními prostředky. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od uzavřených smluv, pokud bude odmítnuta úhrada z pojištění úvěru zákazníka.

2.6. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy zákazníkem, popř. když prodávající podle bodu 6.7, popř. 8.1.d (prodlení kupujícím při převzetí nebo při platbě) odstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn, nezávisle na z toho plynoucích nárocích na odškodnění, naúčtovat 10 % (deset procent) z kupní ceny jako storno poplatek.


3. ÚDAJE, VÝKRESY A PODKLADY

3.1. Údaje z katalogů, domovské stránky, internetového obchodu, dopisů, prospektů, vyobrazení, ceníků atd. o rozměrech, hmotnosti, kapacitě, dodávkách, ceně atd. jsou směrodatné pouze tehdy, když se na ně potvrzení zakázky výslovně odvolává. Příslušné údaje o výkonu jsou závislé na materiálu a obsluze a zakládají se na empirických hodnotách. Nedá se z nich proto vyvozovat závazek nebo příslib jakéhokoli druhu. Z údajů o doporučených hmotnostech nosných zařízení (např. hmotnost rýpadla) pro výrobky, které prodávající nabízí, se nedají vyvozovat žádné právní následky pro prodávajícího. V tomto případě jsou směrodatné údaje výrobce nosných zařízení. Kupující se v tomto případě zavazuje získat všechny potřebné informace a doporučení výrobce nosných zařízení (např. výrobce rýpadla) a odpovídajícím způsobem se jimi řídit. Prodávající zejména neručí za škody, které mohou vzniknout při použití v rozporu s určením výrobku (např. překročení hmotnosti) nebo při chybném použití přídavného nářadí na nosném zařízení. Prodávající ale ručí za to, že prodávaný výrobek je použitelný s určitým nosným zařízením.

3.2. Nákresy, výkresy a další technické podklady, stejně jako katalogy, vzorky, prospekty, zobrazení, znázornění, videa, návody pro montáž a vestavbu, návody na obsluhu a obrázky atd., zůstávají trvale duševním vlastnictvím prodávajícího, i když jsou nabízeny prostřednictvím internetu (např. na domovské stránce). Každé využití, šíření, kopírování, zveřejnění nebo předvádění se smí provádět pouze s výslovným svolením vlastníka.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo na konstrukční a materiálové změny, pokud nedojde k výraznému a nepříznivému omezení obvyklého nebo podle smlouvy předpokládaného použití předmětu dodávky.


4. BALENÍ

V případě pochyb o ujednání se ceny rozumí bez balení. Pokud je balení provedeno podle obchodních zvyklostí tak, že na cestě do místa určení zamezí poškození zboží během dopravy za normálních přepravních podmínek, případné škody během přepravy jdou na vrub kupujícího a budou převzaty jen na základě dohody.


5. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

5.1. Okamžik přechodu nebezpečí škody se stanovuje v následujících případech: a) při prodeji "Ze závodu" přechází nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy je zboží dáno zákazníkovi k dispozici. Prodávající musí kupujícímu sdělit dobu, od které může zbožím disponovat. Toto sdělení musí být provedeno včas tak, aby kupující mohl obvyklým způsobem vykonat potřebná opatření; b) při prodeji "Na nákladní auto, vlečný člun, vagon" (dohodnuté místo odeslání), "Hranice" nebo "Místo určení" nebo při prodeji "Přeprava zdarma do" přechází nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího v tom okamžiku, kdy zbožím naložený přepravní prostředek převezme první přepravce; c) při prodeji "FOB" (Vyplaceně loď) nebo "CIF" (Náklady, pojištění, přepravné) nebo "CFR" (Náklady a přepravné) přechází nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy zboží překročilo v dohodnutém přístavu lodní zábradlí.

5.2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se prodává "Ze závodu".

5.3. Prodávající se zavazuje uzavřít pojištění jen tehdy a do té míry, jak tato povinnost byla dohodnuta písemně.

5.4. Všeobecně platí dodací podmínky INCOTERMS ve znění platném v den uzavření smlouvy.


6. DODACÍ LHŮTY

6.1. V případě pochybností o ujednání počíná dodací lhůta běžet nejpozději podle následujících termínů: a) datem potvrzení objednávky nebo zakázky; b) datem splnění všech náležitých technických, obchodních a finančních předpokladů; c) datem, kdy prodávající před dodávkou zboží obdrží splatnou zálohu nebo platbu předem a/nebo se otevře dokumentární akreditiv.

6.2. Prodávající je oprávněn provést částečnou dodávku nebo dodávku předem a odděleně je vyúčtovat.

6.3. Pokud se dodávka opozdí kvůli okolnosti, jež nastala na straně prodávajícího a která je okolností vylučující odpovědnost (ve smyslu čl.11 poslední odstavec), poskytne se přiměřené prodloužení dodací lhůty.

6.4. Pokud prodávající zavinil zpoždění dodávky, může kupující požadovat buď plnění, nebo s poskytnutím přiměřené lhůty pro splnění dodávky odstoupit od smlouvy. V případě zvláštního vyhotovení dodávky na přání se musí při stanovení dodatečné lhůty odpovídajícím způsobem přihlédnout k tomu, že prodávající už zhotovené díly nemůže popřípadě použít.

6.5. Pokud nebyla vinou prodávajícího dodržena stanovená lhůta podle čl. 6.4., může se kupující zasláním písemného sdělení vzdát všeho dosud podle smlouvy nedodaného zboží, které nemůže přiměřeným způsobem použít. Kupující má v tomto případě právo na vrácení provedených plateb za dosud nedodané nebo nepoužitelné zboží, a pokud bylo zpoždění dodávky způsobeno hrubým zaviněním prodávajícího, na náhradu oprávněných nákladů, které musí být vynaloženy do doby zrušení smlouvy a v jejím průběhu. Prodávající avšak neručí za případný ušlý zisk kupujícího. Už dodané a nepoužitelné zboží musí kupující vrátit prodávajícímu.

6.6. Další nároky kupujícího, než vyjmenované v čl. 6., vůči prodávajícímu z důvodu jeho zpoždění, jsou vyloučeny.

6.7. Pokud kupující nepřevezme podle smlouvy dodané zboží, které je připravené na smluvně dohodnutém místě nebo v smluvně dohodnutém termínu a pokud zpoždění není zaviněno jednáním nebo opomenutím prodávajícího, může prodávající požadovat buď plnění, nebo s poskytnutím přiměřené lhůty pro převzetí odstoupit od smlouvy. Pokud prodávající od smlouvy odstoupí z důvodu prodlení kupujícího s převzetím, použije se přiměřeně bod 2.6. Pokud bylo zboží vytříděno, může ho prodávající na náklady a nebezpečí kupujícího nechat uskladnit. Prodávající je kromě toho oprávněn požadovat náhradu za všechny oprávněné náklady, které musel vynaložit na provedení zakázky a které nejsou obsažené v obdržených platbách.


7. CENA

Ceny platí, pokud není výslovně dohodnuto jinak, ze závodu prodávajícího bez balení a bez nakládky. Pokud je dodávka dohodnuta včetně doručení, ceny se rozumí bez vykládky a bez přepravy. Nepředvídané náklady při doručení, které nebyly zaviněny prodávajícím (např. další skladování, vícenásobné najíždění), musí uhradit zákazník.


8. PLATBA

8.1. Platby se musí provádět podle dohodnutých platebních podmínek. Kupující není oprávněn zadržovat nebo započítávat platby kvůli nárokům ze záručního plnění nebo jiným protinárokům, které prodávající neuznal. Pokud je kupující s dohodnutou platbou nebo jiným plněním v prodlení, může prodávající buď a) trvat na plnění smlouvy a plnění svých vlastních závazků odsunout až do doby splnění nezaplacených plateb nebo jiných plnění; b) učinit splatnou celou, ještě nesplacenou kupní cenu; c) stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu; d) oznámit odstoupení od smlouvy s poskytnutím dodatečné lhůty. Prodávající je oprávněn, pokud na straně kupujícího nenastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu čl. 11, účtovat od data splatnosti pohledávky úrok z prodlení ve výši 6% nad aktuální tříměsíční sazbou EURIBOR. Uplatnění vyššího úroku z prodlení z titulu náhrady škody zůstává vyhrazeno. Všechny náklady, které musel prodávající pro splnění smlouvy strpět a provést, se musí nahradit. Až do úplného splacení všech plateb (včetně možných úroků nebo přepravních nákladů) zůstává předmět koupě majetkem prodávajícího.

8.2. Všichni majitelé kreditních karet podléhají kontrole platnosti a schválení prostřednictvím vydavatele platební karty. Osobní údaje majitele platební karty, které jsou nutné pro provedení této kontroly, se smí poskytovat třetím osobám. Pokud vydavatel platební karty odmítne platbu, jsme povinni splnit dodávku teprve tehdy, když zákazník provede platbu jiným způsobem.

8.3. Prodávající používá pro platební styk prostřednictvím svého internetového obchodu šifrovaný přenos podle současného stavu technologie. Prodávající avšak neručí za neoprávněné použití platebních údajů třetími osobami.


9. Zákaznický účet a údaje

9.1. Při použití služby zákaznického účtu nebo internetového obchodu je zákazník zodpovědný za zabezpečení důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k počítači. Zákazník tímto prohlašuje, že je zodpovědný za všechny aktivity, které se budou provádět přes účet nebo pomocí hesla. Zákazník musí podniknout všechny potřebné kroky, aby zajistil, že se heslo udržuje v tajnosti a bezpečně uložené a musí neprodleně informovat firmu Hartl Engineering & Marketing GmbH, když vznikne důvodné podezření, že třetí osoba nabyla znalosti o heslu nebo že se heslo používá nebo může použít neautorizovaným způsobem nebo je to pravděpodobné.

9.2. Zákazník je zodpovědný za zajištění správnosti a úplnosti údajů, které sdělil prodávajícímu. Zákazník musí oznámit prodávajícímu každou změnu, která se týká informací, které zákazník sdělil. Zákazník může většinu informací, které předal prodávajícímu, a také nastavení účtu prohlížet a aktualizovat v oblasti Můj účet na internetové stránce.

9.3. Zákazník nesmí používat službu zákaznického účtu nebo službu internetového obchodu: a) takovým způsobem, který umožňuje zákaznický účet nebo internetový obchod nebo přístup k nim přerušit, poškodit nebo jiným způsobem narušit nebo b) pro podvodné účely nebo ve spojení s trestným činem nebo protiprávním jednáním nebo c) aby způsobil obtíže, komplikace nebo strach.

9.4. Vyhrazujeme si právo, zakázat vám služby na internetové stránce, uzamknout členský účet nebo odstranit nebo změnit obsah, když se proviníte proti platným zákonům, těmto podmínkám používání nebo jiným platným smluvním podmínkám nebo předpisům.

9.5. Informace, které prodávající obdrží od zákazníka, slouží k tomu, aby pomohly zlepšit a individuálně přizpůsobit zákaznický účet a vyřizování objednávek přes internetový obchod. Prodávající používá tyto informace pro vyřízení objednávek, dodávky zboží, provádění služeb a předávání informací a také pro vyřízení plateb (při nákupu na fakturu také pro potřebné kontroly). Prodávající informace také používá pro to, aby se zákazníkem mohl komunikovat o objednávkách, výrobcích, službách a o marketingových nabídkách. Používá je také pro aktualizaci datových záznamů a pro udržování a nastavování zákaznického účtu a pro zobrazování obsahu, aby mohl zákazníkovi doporučit služby a výrobky, které by mohly zákazníka zajímat. Prodávající používá údaje a informace také k tomu, aby mohl zlepšit vlastní systém nabídek a platformu systému tak, aby odkrýval a předcházel zneužívání, zvláště pak podvodům. Prodávající používá údaje k tomu, aby umožnil třetím osobám provádění technických, logistických nebo jiných služeb na svou objednávku. Prodávající je rovněž oprávněn poskytovat tyto informace dále smluvním partnerům a/nebo smluvně vázaným prodejcům, aby mohl naplnit výše jmenované účely.

9.6. Prodávající musí chránit údaje zákazníků před neoprávněným použitím. Prodávající avšak neručí za neoprávněné odcizení nebo použití údajů třetími osobami.


10. POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Kupující poskytne zdarma nutné pomocné prostředky pro předání, uvedení do provozu nebo případné potřebné dokončovací práce, které nastaly.


11. POSKYTNUTÍ ZÁRUKY A RUČENÍ

Záruka platí jen pro nově vyrobené zboží a za předpokladu splnění platebních podmínek, použití výlučně originálních náhradních a opotřebitelných dílů od firmy Hartl a také dodržování předpisů o údržbě podle návodů na obsluhu a údržbu vyškolenými osobami nebo autorizovanými prodejci. Záruční doba zboží činí 12 měsíců od uvedení do provozu. Jestliže se uvedení do provozu nemůže prokázat platným protokolem o uvedení do provozu, jako datum uvedení do provozu platí datum uvedené na faktuře. Záruční doba se po odstranění vady neprodlužuje. Kupující se zavazuje dodané zboží ihned po obdržení zkontrolovat. Zboží se ihned po obdržení musí podle § 377 UGB (rakouský obchodní zákoník) zkontrolovat na zřejmé vady. Vady, které se přes řádnou kontrolu vyskytnou teprve později, se musí neprodleně po jejich vyskytnutí písemně uplatnit. V oznámení se musí uvést datum objednávky, číslo faktury a také dodatek s přesným popisem typu, rozsahu a obsahu vady reklamovaného zboží. Pokud kupující nedodrží lhůtu a formu oznámení, zboží se považuje za schválené. Pro včasné přijetí oznámení je rozhodující datum jeho obdržení dodavatelem. Každé poskytnutí záruky nebo náhrady škody je vyloučeno, když se vada na dodaném zboží neoznámí neprodleně po jeho přijetí a/nebo se vada po jejím zjištění neoznámí neprodleně a v odpovídající lhůtě. Poskytnutí záruky je rovněž vyloučeno, pokud se na dodaném zboží provedou změny jakéhokoli druhu osobami, které nejsou autorizované dodavatelem, anebo kupující se zbožím jinak neodborně zacházel. Poskytnutí záruky rovněž zaniká, když se díly na zařízení vymění za díly, které nejsou originálními náhradními nebo opotřebitelnými díly firmy Hartl a použití těchto dílů není výslovně prodávajícím schválené nebo doporučené. Záruka se poskytuje pouze takovým způsobem, že se vadné díly, které se staly v této době nepoužitelné z důvodu vady materiálu nebo výroby, podle úvahy prodávajícího bezplatně nahradí nebo v přiměřené lhůtě opraví. Náklady na práci, vynaložené na vymontování a namontování dílů nese kupující. Pokud se díly zasílají zpět, přebírá kupující náklady a nebezpečí škody. Pro náklady, které vzniknou, když kupující sám vady odstraní, musí dát prodávající písemný souhlas.

Povinnost záruky se vztahuje pouze na vady, které se vyskytnou během normálního provozu. Nevztahuje se na vady, které vzniknou v důsledku neodborného zacházení kupujícím nebo některou jeho pověřenou osobou. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením nebo násilným poškozením a na z nich vyplývající následné škody. Pro ty díly, které prodávající odebral od subdodavatelů, ručí pouze v rozsahu jemu samotnému příslušejícímu nároku na záruční plnění.

Prodávající ručí za škody v rozsahu zákonných předpisů, pokud se mu prokáže úmysl nebo hrubá nedbalost. Ručení za lehkou nedbalost, náhrada následných škod a škody na majetku, za nedosažené úspory, ušlý zisk, úrokovou ztrátu a škody z nároků třetích osob vůči kupujícímu jsou v každém případě vyloučeny. Dále se nepřebírá ručení za zranění osob a škody na přepravovaném zboží, které není předmětem smlouvy.

Následující okolnosti platí jako okolnosti vylučující odpovědnost: Pracovní konflikty, požár, zabavení majetku, embargo, zákaz devizového transferu, povstání, chybějící dopravní prostředky, omezení dodávek energií.


12. PŘÍSLUŠNOST SOUDU, VOLBA PRÁVA

Soudní příslušnost pro všechny přímé nebo nepřímé spory, vzniklé ze smlouvy, je daná věcně příslušným soudem v sídle prodávajícího. Vedle všeobecných obchodních podmínek prodávajícího platí výhradně rakouské právo. Použití kupního práva OSN (CISG) je vyloučeno. Pro dodávku a platbu platí jako místo plnění sídlo prodávajícího, i když k předání dojde podle ujednání na jiném místě.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotovené v různých jazycích; pro objasnění otázek interpretace české a německé verze je směrodatná výhradně německá verze.

Hartl Engineering & Marketing GmbH
Verze z 21.03.2013