Tiráž

HARTL Engineering & Marketing GmbH
Pem-Str. 2
4310 Mauthausen - 
RAKOUSKO

Telefon: +43 (0)7238 / 20202
Fax: +43 (0)7238 / 20202-20

e-mail: office@hartl-crusher.com

Člen rakouské hospodářské komory (WKO)

Oprávněný k zastupování: Alexander Hartl, Dominik Hartl

Sídlo soudu: Linz
Reg. č. obch. rejstříku: FN 365406m
Daňové identifikační číslo: ATU66575636

EORI-Nr.: ATEOS1000044049
Mitgliedsnummer bei der WKO: 3225010 


Upozornění o odpovědnosti

Obsah nabídek na internetu

Autor v žádném případě nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uveřejněných informací. Požadavky z titulu odpovědnosti, které se vztahují na materiální škody nebo nemateriální újmy a které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím nabízených informací, popř. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučené, pokud na straně autora neexistuje zavinění, které je prokazatelně úmyslné nebo je důsledkem hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na čas nebo úplně změnit, doplnit, vymazat nebo zastavit zveřejňování části stránek nebo celých nabídek bez zvláštního oznámení.

Odkazy a odkazy na stránky

Při přímém nebo nepřímém odkazování na cizí internetové stránky, které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, vstoupí v platnost odpovědnost jedině tehdy, když autor zná jejich obsah a měl by technicky možnost a bylo by pro něho únosné zabránit jejich použití v případě, že obsah je protiprávní. Autor výslovně prohlašuje, že v době uveřejnění nebyly na těchto odkazech na stránky zaznamenány žádné ilegální obsahy. Na současnou a budoucí formu, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po uveřejnění jejich odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny uveřejněné odkazy v rámci vlastních internetových nabídek a odkazů, stejně jako pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a emailových seznamů, které autor zřídil. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou použitím nebo nepoužitím nabízených informací, ručí poskytovatel té stránky, na kterou se odkazovalo, nikoliv ten, kdo odkazem na současné místo zveřejnění pouze odkazuje.

Autorské právo a ochranné známky

Autor se snaží, aby ve všech publikacích chránil autorská práva použité grafiky, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů, používal svou vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty nebo vyloučil grafiku, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty s volnou licencí. Všechny ochranné známky a výrobní značky, popř. ochranné známky a výrobní značky třetích osob, které jsou vyjmenovány v internetových nabídkách, podléhají neomezeně podmínkám současné platné právní úpravy a vlastnickým právům současného vlastníka, který je má zaregistrované. Na základě pouhého pojmenování nelze vyvozovat závěr, že ochranná značka není chráněná právy třetích osob! Autorské právo (copyright) pro samotným autorem zveřejněné objekty zůstává právem samotného autora stránek. Kopírování nebo použití těchto grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

Ochrana údajů

Pokud nastane během internetové nabídky možnost zadávat osobní nebo firemní údaje (emailové adresy, jména, adresy), pak předání těchto údajů proběhne výlučně na základě dobrovolnosti.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti se pokládá za součást na tomto místě existující internetové nabídky. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, už neodpovídají nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části tohoto dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny. Všechna práva, která se zde výslovně nezmiňují, zůstávají vyhrazena.